БИР ДУГААР ЧАА ТУТКАН БАЖЫҢ

Күрүнениң өскүс уругларны чурттаар оран-сава-биле  хандырарынга ажылдап кылган программазының боттандырыышкыны Тыва Республиканың иштинде калбаа-биле нептереп турар. Февральдың аяс хүннериниң бирээзинде Барыын-Хемчик кожууннуң төвү Кызыл-Мажалык сумузунга өскүс уругларга ийи аал чурттаар бажыңның тудуу доозулган. Мурнунда чылдарда бажыңнарны садып берип турган болза, (2010 чылда 4 бажың саткан, 2011 чылда 11 бажың), бо бажың кожуунда бир дугаар өскүс уругларга чаа туткан бажың бооп турар

ЭР КИЖИНИҢ СҮЛДЕЗИ

Барыын-Хемчик кожууннуң МУБ «Алдын-Булактың» ирт кадарчызы аныяк малчыны Викентий Күжүгет Амур облазынга шеригни ужар чүүл кезээнге эрттиргеш,

ада-иезиниң соон салгап, малчыннап ажылдаандан бээр 14 чыл чедип турар.

ЧАЛЫЫ НАЗЫН ЧАРАШ ӨЙҮ...

Февраль 14 — чалыы чүректерниң дөстүнмейн манаары кайгамчыктыг байырлалы ышкажыл. Ол хүн чеже-чеже аныяктар бот-боттарынга чажыт сеткил-хөөнүн ажытчып, салым-чолун тудуштуруп, аас-кежикти чалап ап чоруур деп эки билир бис. Бо байырланчыг хүннүң бир онзагай чүүлү — чүгле ынак кижизинден эвес, харын-даа эдержир эш-өөрүнден, ада-иезинден, чоок кижилеринден чаагай кү-зээшкиннерни барык шуптувус дыңнап, номчуй бээр бис. Ынчангаш, «Тываның аныяктары» өскелерден чыда калбайн,  Тываның чалыы оолдар, кыстарынга дараазында чылыг-чымчак одуругларын тураскаатты.

Кышкы Олимпий оюннарының төөгүзүнде эң-не узун эстафета

Февраль 7-де 2014 чылда Сочиге болуп эртер Олимпиадага чедир дедир санаашкын эгелээн. Россияның 9 аңгы хоорайларында ол хүнге чедир дедир санап турар шактарны салган.

Рубрика: 

ШАГАА ХҮРЕЖИНГЕ БАЗА КАТАП ӨВҮРНҮҢ КОМАНДАЗЫ ТИИЛЭЭН

Үнүп орар кара суг чылан чылы Шагаа 2013 бүдүүзүнде чаңчыл болган тыва хүреш маргылдаазын республиканың аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле яамызының база тыва хүреш федерациязының удуртулгазы-биле февраль 8-9 хүн- неринде элээди оолдар аразынга команда талазы-биле база тулган тиилекчи дээш мөөрейлиг маргылдааларны эрттирген.

Рубрика: 

Страницы

sitemap