Чаа-чаа төлевилелдер

 
Чылдың-на июнь айда Аныяктар хүнүн демдеглээри чаңчылчаан. Бо чылын студентилер аразынга 1 дугаар саммитти эрттиргени онзагай болган.  Ук хемчегге Тываның болгаш Россияның хоорайларында өөренип турар студентилер болгаш аныяк специалистер чыглып кээп, ТР-ниң Баштыңының түр үеде хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол-биле ужуражып, боттарының үзел-бодалдарын чугаалашканнар. Оон ыңай бо хемчегге албан черлериниң удуртукчулары, бизнесменнер, эртемденнер олурушкан, база Красноярскиден политология эртемнериниң доктору Георгий Змановский биле экономика факультединиң башкызы Сергей Труновту чалааннар. 
Ужуражылгага аныяктар талазы-биле кол-кол айтырыгларны чугаалашкан. База бир кол айтырыгларның бирээзи, 14-тен 30 хар чедир назылыг аныяктарже кол кичээнгейни углап, ажылды чорударын Шолбан Валерьевич ТР-ниң яамыларынга саналдаан. 
Ол ышкаш амгы үеде ажылдап турар аныяктарның болгаш аныяк өг-бүлелерниң оран-сава талазы-биле айтырыын шиитпирлээрин база оран-сава кооперативтерин тургузар дугайын Шолбан Валерьевич деткээн. Бо төлевилелдиң куратору аныяк сенатор Мерген Ооржак, кооперативке кирер күзелдиг аныяктар бар болза, Чазак Бажыңында сенаторнуң хүлээп алыышкынынга чеде берип болур.  
Оон ыңай бо чылын чарлаттынган «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелинде 105 аныяк өг-бүлелер кирген, ам-даа киржир күзелдиг аныяктар хөй болуп турар. Черле ынчаш оон-даа өске ажылдарның кылдынып турарын Шолбан Валерьевич демдеглеп олурду. Сөөлгү 8 чылдың дургузунда республиканың девискээринге 4 футбол шөлдерин, 3 бассейни, 4 спортчу центрлерни тудуп кылган. Мындыг улуг ажылдарже хөй түңнүг акшаны үндүрген. Оон-даа өске ажылдарны маңаа демдеглеп болур. 
Келген аалчылар база аныяктарга, студентилерге боттарының ажыл-чорудулгазын болгаш моон ыңай канчаар ажылдаарын чугаалап, боттарының бодалдарын Тываның төлээлери-биле кады үлешкеннер. 
А оон аңгыда, чыылган аныяктар база боттарының үзел-бодалдарын чугаалап турганнар:
Менди Тумен, Тываның күрүне университединиң 3-кү курузунуң студентизи: 
- Бо чылын аныяктар хүнүнге таварыштыр 1 дугаар саммитти эрттирип турары онзагай болду. Моон-даа соңгаар мындыг ужуражылгаларны эрттирер болза эки. Мен дээди өөредилге чериниң экономика талазы-биле мергежилин чедип алгаш, төрээн республикамның сайзыралынга үлүг-хуумну киириштирип, кандыг-бир төлевилел чогаадып кылыр бодалдыг мен. 
Чаяна Оюн, Москваның күрүне универстединиң студентизи:
- Бо саммиттен дыка эки чүүлдерни билип алыр аргалыг болдум. Аныяктарны деткип, төлевилелдерни тургузуп турары эки-дир. Мен төлевилелдер дугайында дыңнааш, документилеримни дужаар деп тур мен. 
Сайын Тоюн, Новосибирскиде дээди өөредилге чериниң студентизи: 
- Бо чылын аныяктар аразынга мындыг саммитти организастап турары эки-дир. Чазак Даргазының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Валерьевич аныяктарга арга-сүмезин берип, чамдык ажылдарны онзалап демдегледи. Мындыг хемчеглер эрттирерге Тывадан дашкаар өөренип турар студентилерни хаара тудуптар, маңаа аныяктар боттарының бодалдарын чажырбайн чугаалап турарлар. Оон ыңай төлевилелдерге киржиңер деп аныяк кижи бүрүзүн  кыйгырып турары эки-дир. 
Автордан: Бо чылын 1 дугаар эртип турар саммитти чыылган аныяктар шупту чаңгыс үн-биле эки-дир деп үнеледилер. Шынап-ла, мындыг ажыктыг ужуражылгаларга чурттуң ырак-узак хоорайларында өөренип турар студентилер чыглып келгеш, келир үеде төрээн республиказының хөгжүлдезинге үлүүн киириксеп турарын ажыт-чажыт чок чугаалап турду. Бир эвес чуртувусту бурунгаар сайзырадыр дээр болзувусса чүнү канчалза экил? дээн айтырыг  ажык бооп артып турар. Бо айтырыгга аныяктар дээди эртемин чедип алгаш келгеш, чаа-чаа төлевилелдерни тургузарын демдеглеп турганнар. 
Саммитке чыылган аныяктарның аразында чогаадыкчы, бурунгаар көрүштүг студентилер бар чорду. Оларның төлевилелдери боттанып, хөгжүй бээр чадавас.
Бистиң корр.
 
 
sitemap