Элээр суур

Хоойлуга удур арага аймаан садып саарарынга удур профилактиктиг хемчеглерниң иштинде «Элээр суур» республика чергелиг мөөрей бар.

Эрткен чылын ук мөөрейниң түңнели-биле Хадың суур болгаш Ленинка арбаны элээр чоруктуң девискээрлери кылдыр чарлаттынган. Ленинка арбаны республикада эвээш чурттакчылыг черлерниң аразында тиилекчи болган, а Хадың суур ортумак чурттакчылыг черлерниң аразынга үшкү черни ээлээш, 500 база 300 муң акшаның сертификаттарын алганнар.

2024 чылда «Элээр суур» мөөрейге 6 суур киржир күзелин илереткен: Тарлаг, Сесерлиг, Суш, Хадың, арбан Шивилиг база Билелиг.

Мөөрейниң негелдези езугаар элээр девискээрни чарлаан чуртталга пунктузунга эзирик байдалга кем-херек үүлгедиишкиннери болгаш корум-чурум үрээшкиннери турбас ужурлуг. Ол ышкаш, бирги оочурда, тус черниң чурттакчылары кадык амыдыралды сагып, арагалаашкынны болдурбазы чугула.
Ажык социал четкилерден А.Нан-Хоо белеткээн. Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Ада-ие чаш уругларның амы-тыны, кадыкшылы дээш харыысалгалыг
Следующая запись
Ветеран боевых действий Иван Хертек встретился с призывниками
Меню