#МЫВМЕСТЕ премия: Чаян Хертектиң чедиишкини

Чаян Хертек #МЫВМЕСТЕ эки турачылар премиязының «Арга-шинектер чурту» номинациязының регионалдыг чадазынга тиилээн. Ол эрткен чылын Хакас күрүне университединиң студентизи тургаш, мөөрейге киришкен. Мөөрейниң кол шаңналы — Россия иштинге аян-чорук.

Чаян Хертек «Ойнаалам че, оюнчукпай» деп тыва оюн төлевилелди кылган. Ооң кол сорулгазы — Тываның национал культуразы-биле өөреникчилерни болгаш студентилерни таныштырары.
— Эксперттер мээң ажылымны бедик үнелээнинге өөрүп тур мен. Ындыг улуг шаңнал алыры чоргааранчыг-дыр, оон аңгыда чуртту кезиир арга тургустунган. Бир эвес шилилге бар болза, Ыраккы чөөн чүк азы Дагестанче баар күзелдиг мен — деп, Чаян Хертек эрткен чылын социал четкилерге бижээн.

«Ойнаалам че, оюнчукпай» тыва оюннарның чогаадыкчы лабораториязы» төлевилелдиң удуртукчузу Чаян Хертек «Таврида» арт-кластерниң «Сен база легенда апарып болур сен» деп өөредиглиг шөлчүгештиң ажылынга киржип, ооң киржикчилеринге тыва оюннарны таныштырган. Оон аңгыда ол «Тавриданың» клувунга «Буга-шыдыраа» стол оюнун белекке дамчыткан. Аныяктар шуулганын немелде өөредилге черлериниң, ортумак школаларның башкыларынга, башкылаашкын угланыышкынныг өөредилге черлериниң студентилеринге база кижизидилге талазы-биле чөвүлекчилеринге организастаанын сагындыраал.

Аныяктар, бир эвес силерде чүгле республиканың чурттакчыларынга эвес, а бүгү чурттуң чонун сонуургадыптар социал ужур-уткалыг төлевилел бар болза, #МЫВМЕСТЕ премияга киржиңер. Чагыгларны июнь 3-ке чедир дараазында шөлүлгеже чорудар: https://vk.cc/c2NAwD
Алена Нан-Хоо
Чуруктарны социал четкилерден алган

Предыдущая запись
База-оол Топча: «Уругларның айыыл чок чоруу – чүден-даа артык!»
Следующая запись
Продолжается регистрация на международный молодежный форум «Байкал» 
Меню