Шериг-патриотчу кижизидилге айы чарлаттынган

Ада-чурт камгалакчыларының хүнүн уткуштур шериг-патриотчу кижизидилгениң айы республиканың девискээринде чарлаттынган. Ооң кол сорулгаларының бирээзи – аныяк-өскенге хамааты-патриотчу шынарларны сиңирери. Бо талазы-биле хемчеглер бүдүн чыл дургузунда эртип турар, ынчалза-даа төрээн чуртунга ынакшылды хевирлээри-биле шериг-патриотчу ажылдар февраль айда улам күштелир дээрзин сагындыраал.

Дүүн Россияның Маадыры Мерген Донгак база 55-ки даг-адыгжы бригаданың дайынчылары Эрзин кожуунга чедип, аныяктар, элээдилер, школачылар-биле ужуражылганы эрттирген. Оларның аразында «Кара ирбиш» бөлүктүң ыраажызы, «ТР-ниң дайынчы акы-дуңма» хөй-ниити организациязының волонтержу ротазының регионалдыг салбырының удуртукчузу Ачыты Нурзат шериг амыдырал дугайында школачыларга таныштырган. Оон аңгыда дайынчы оолдар тускай шериг операциязынга маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган эжиниң авазынга ужуражып четкен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

#патриотизм #боевоебратоство #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
 «Единая Россия» представила изменения в народную программу
Следующая запись
Шагаа хээзи
Меню