Сайгарлыкчыларга дуза

Тыва — биче болгаш ортумак бизнеске деткимче көргүзер талазы-биле ажылды тергиин күүсеткен регионнар аразындан баштайгыларының бирээзи. Федералдыг деткимче келбейн турда-ла, апрель айда чиигелделиг “Антивирус” деп микро-чээлини хууда сайгарлыкчыларга берип эгелээн.
Пандемия үезинде хууда сайгарлыкчылар берге байдалга таварышканын билир бис. Оон аңгыда чоннуң хүн бүрүде хереглелдерин (аъш-чем, эм-дом) хандырып шыдаар-шыдавазының айтырыглары тургустунуп келген. Мындыг байдал эрте бээринге чедир хүн бүрүнүң хереглелдерин баш бурунгаар курлавырлап алыры-биле, кожуун бүрүзүнден шилип тургаш, 20 хуу сайгарлыкчыга апрель айда чиигелделиг микро-чээлилерни берген. Ук фонд саң-хөөден аңгыда, боттуг дузаны база көргүзүп турар. Ол дээрге чаа тургустунган сайгарлыкчыларга үндүрүглер талазы-биле азы орулга киирип алырының аргаларын айтып бээр консультациялар, өөредиглер, сертификаттар кылыр азы акциялар иштинге, чижээлээрге, оларның баннерин чаартып бээр дээн ышкаш дузаны кадып турар. Оон аңгыда сайгарлыкчылар бот-боттарының аразында база өөретчип турар. Ындыг арганы Сайгарлыкчылар деткиир фонд тургузуп берип турар.
ТР-ниң Экономика яамызынга хамааржыр “Мээң бизнезим” деп угланыышкынныг дөрт аңгы организация бар. Ол дээрге Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд, “Бизнес инкубатор”, “Бизнес МФЦ” база “Коворкинг” төптер-дир. Ук организацияларның кол сорулгазы: хуу сайгарлыкчыларга деткимче көргүзери болгаш оларны сайзырадып хөгжүдери.
Тываның Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу хуу сайгарлыкчыларга 2020 чылда чиигелделиг чээлилер бээри-биле кажангызындан-даа артык дузаны көргүскен. Бо чылдың 9 айларында микро-чээли алыр деткимчени 162 хуу бүдүрүлгелер 249,6 сая рубльге алганнар. Сайгарлыкчыларга микро-чээлиниң түңү 50 муңдан 5 сая рубльге чедир, ооң төлээр хуусаазы 3 чыл. Пандемия үезин барымдаалааш, бо чылын 5 чылга чедир узадыр немелде хуусааны берип турар. Микро-чээли өске чээлилерге көөрде, хуузу эвээш болгаш төлээр аргаларын бодунга таарыштырып алыры-биле эптиг болуп турар.
Чиигелделиг чээлилерни хөй кезиинде үүрмек садыглаашкын чорудуп турар, ылаңгыя эм-таң садып-саарып турар сайгарлыкчылар, ийи дугаарында, болбаазырадыр бүдүрүлгелер, үшкүзүнде – көдээ ажыл-агый (часкы тарылга ажылдарынга), дөрткүзүнде – дузалал ажыл-агыйлары ап турар.
Бо хүнде Тывада 900 хире хуу сайгарлыкчылар акша деткимчезин алган. Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонду бүгү тала-биле дузаны көргүзүп турар. Фондунуң дугайында медээлерни, оон кандыг дуза ап болурун fpptuva.ru cайттан көрүп болур.
#Сайгарлыкчыларгадеткимчекөргүзерфонд #Бизнесинкубатор #Мойбизнес #Экономикаяамызы #Антивирус #Тува #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар
Предыдущая запись
Чаагайжыдылга айын чарлаан
Следующая запись
Чээли мээң бүдүрүлгемге дыка дузалаан
Меню