Вероника Сат: шүүгү органындан бизнесче

«Дом хлеба» биче бизнес ажыттынгандан бээр 1 чыл болган. Сайгарлыкчы ажыл-херекти куруг черден канчап эгелеп алырыл? Ол дугайында аныяк сайгарлыкчы Вероника Сат «ТА»-ның номчукчуларынга таныштырган.

— Вероника, баштай бодуңарны таныштырып көрүңерем. Өг-бүлеңер, уруг-дарыыңар дугайында. Кандыг эремниг силер?
— Өөм ээзин Александр дээр. Үш уруглуг бис. 2011 чылда ТывКУ-нуң юридиктиг факультедин дооскан мен. Оон улаштыр магистратураны Екатеринбург хоорайга өөренген мен. Аңаа өөренмишаан, район судунга секретарь кылдыр база ажылдап турдум. Оон Кемерово хоорайга судьяның дузалакчызы кылдыр 6 чыл ажылдаан мен. Өөм ээзи база юрист эртемниг, ол — Росгвардия ажылдакчызы.

— Бизнесче кирер деп бодал канчап тыптып келгени ол?
— Өөм ээзи Кемеровога шериг кезээнге ажылдап тургаш, 2 чыл бурунгаар Тываже шилчиттирип алган. Тываже көжүп келгеш, 1 чыл хире ажыл дилээн мен. Ажыл берикчилериниң баш бурунгаар чугаалажыышкыннарынче-даа каш удаа барган мен. Ынчалдыр-ла меңээ юрист ажыл тывылбаан.
Оон ам канчаар боор, бизнесче кирер деп шиитпирлээн мен. Кемерово хоорайга чурттап тургаш, «Дом хлеба» деп фирманың кондитер кылыгларын дыка чаагайзынар турган бис. Ынчангаш Кызылга база шак-ла ындыг пекарняны ажыдар күзел тыптып келген. Баштай оларның Эргелекчи компаниязы-биле сүмележип чугаалашкаш, хууда сайгарлыкчы ажылче киргеним ол.

Алена Нан-Хоо.
Долузу-биле Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы солуннуң июнь айда үндүрүлгезин номчуп болур.
Авторнуң тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
Дублер-шоу «Библиотекарь на час» в Национальной библиотеке им. А.С. Пушкина
Следующая запись
В Туве очистили берега популярных мест отдыха на озерах Чагытай и Хадын
Меню