Тес-Хемде мал чеми чедер

Тес-Хем кожууннуң чагыргазының даргазы Чингис Тогаачы амыдырал-хандырылга объектилерин хынаан.

«Бир дугаарында, көдээ ажыл-агый эргелелинге четтим. Ында капитал септелге чоруп турар. Септелгени декабрь ортан үезинде доозарын планнаан. Чаа чылды арыг-силиг, септеттинген оран-савага уткуурлар. Эжик аксында өрээлде ажылчын Айлана угбай-биле ужураштым. Малчын кыштаглардан келген ишчилер аңаа чылнып, дыштанып ап болур.
Оон аңгыда мал чеминиң курлавырын хынап көрдүм. Сиген-даа, сула-даа чедер кылдыр белеткеттинген. Харын-даа специалистер суланы малчыннарга чиик өртекке садар деп планнап турарлар. Мал чемин кышка белеткээр ажыл долузу-биле күүсеттинген деп санап болур» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Таңдыда «Тараа байырлалы»
Следующая запись
Барыын-Хемчикте хөмүрнү халас үлээн
Меню