Шевер-биле таныжылга: Валентина Мижит-оол биле Долгай-оол Шеңне

#Шагаа_белээ

Шевер эжишкилер — Кызылдың инвалидтер ниитилелиниң кежигууннери. Олар «Шагаа белээ» делгелгеде олар боошкуннар, чавагалар болгаш гипстен ажылдар-биле киришкеннер.

Валентина Мижит-оол 2021 чылда чашка каасталгалар кылыр мастер-класска боошкуннар болгаш чавагаларны кылырын өөренип алган. Бо хүнге чедир сонуургалын быжыктырып, аңгы-аңгы өңнерлиг, хемчээлдиг каасталгаларны кылып турар. Бир чаваганы чаңгыс кежээ кылыр, а нарын боошкуннарны 2-3 хүн кылыр мен деп, ол чугаалады. Чашка каасталгаларның эң чиик өртектии 500 рубль, нарын ажылдарны 1700 рубльге садып турар. Шагаага уткуштур делгелгелерден аңгыда шеверлерге үргүлчү бараанын саарып ап турар чер турар болза эки деп демдеглеп турар. Оон аңгыда бедик билиглерлиг шеверлер хөй өөредиглиг мастер-класстарны эрттирип турар болза эки деп бодалын илередип турар.

Долгай-оол Шеңне делгелгеде гипстен кылган артыш, айыс кыпсыр, демир-үжүк сугар, каасталгалар салыр ажылдарны делгээн. Ийи чыл бурунгаар гипстен кылыгларны сонуургааш, ону кылырын Интернет четкизинден көрүп, өөренип алган. Эге дээрезинде дыка хөй материалды чарыгдап, үреп ап, шенеп тургаш, бо хүнде чонга белен бараанны ажылдап кылган. Шеңне бир комплект ажылды кайнаар-даа чардыкпайын чаңгыс кежээ кылыр. Чарыгдалдары — тускай молд-хеп болгаш гипс боду. Ажылдың хемчээли улгаткан тудум, молд-хептиң өртээ аартаар, ооң уламындан бараанның база үнези өзер деп ол чугаалап олурар. Оон ыңай шевер эжи Валентина-биле кады чашка каасталгалар кылыр мастер-класска өөренип алган билии-биле чавагаларны база кылып турар. Колдуу чагыг езугаар ажылдарны кылып турар. Садып алыкчының сагыжынга кирбээн деп чүве турбааны, чагыгны шынарлыг, чагыкчы-биле сырый ажылдап тургаш, кылганында деп болур.

Республиканың Уоусчу чогаадылга төвү

Предыдущая запись
Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязыны коллективи «Лепи добро» ачы-дуза акциязынга киришкен
Следующая запись
В Туве объявлен конкурс рисунков «Афганистан глазами юнармейцев»
Меню