Кызылдың эң тергиин эки турачызын илередир

Кызыл хоорайның аныяктар херээ, спорт болгаш культура департаментизиниң дыңнадып турары-биле алырга, «Кызыл хоорайның эң тергиин эки турачызы — 2022» мөөрейни чарлаан. Мөөрейге 14-тен 35 хар чедир назылыг хамаатылар киржип болур. Олар кайы-бир волонтержу отрядтың азы, коммерцияга хамаарышпас организацияның, кандыг-бир социал, культурлуг, өөредилге угланыышкынныг албан чериниң кежигүнү болур ужурлуг. Оон аңгыда бот-тускайлаң эки турачы ажыл кылып турар ол-ла хире хар-назылыг хамаатылар киржип болур.

Мөөрейге киириштирер материалдарын дараазында адреске дужаар: Кочетов кудумчузу, бажың 29, каб. №103.
Бир эвес электроннуг хевирге дужаар болза, дараазында адрес езугаар чорудар: depart_kult@mail.ru

Ажылдарны 2022 чылдың ноябрь 30-ге чедир хүлээр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Фото с форума «NAUKA 0+»
Следующая запись
Новости с форума «NAUKA 0+»
Меню