Чөөн-Хемчик: араганы хоойлуга удур садары хоруглуг

Чөөн-Хемчик кожуунда чажыт арага садып турар хамаатылар-биле демисел уламчылавышаан. Эрткен неделяда кожууннуң девискээринге хоойлу-дүрүмге удур чажыт арага садып турган 5 барымдааны илереткен.

Хайыракан сумузунуң чурттакчызы такси хөлезинин ажыглап, хоойлуга дүүшпес садыглаашкынны чорудуп, 1 шил араганы саткан. Ол ышкаш ол-ла суурнуң «Назын» садыы араганы хоойлуга удур садып саарган. Ол-ла хүннерде Теве-Хая суурнуң чурттакчызы 200 сл спирт холумактыг чүүлдү бүдүү садарын оралдашкан. Орукка бир автомобильден база арагаларны хавырган. Бо барымдааларга хамаарыштыр административтиг протоколдарны долдурган.

Хоойлуга удур арага аймаан садары-биле демиселди кожууннуң девискээринде ам-даа күштелдирген.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чаа культура бажыңын туткан
Следующая запись
Медаль «За боевые отличия» вручена Айдашу Монгушу
Меню