Башкыларының аразында башкы

Башкы кижи өөреникчилери дээш чурттап чоруур, оларның карактарынга сонуургалдың оттары хып турзун дээш, бүгү аргаларын ажыглаар. А уруглар боттарының талазындан чедиишкиннери-биле башкыларын өөртүр.

Ыраккы Каа-Хемниң дугаары 1 школазында чыл санында чаа- чаа аныяк башкылар немежип турар. Чамдыктары харын-даа боттарының башкыларының коллегалары апарган.

«2001 чылда Хакасияның дээди өөредилге черин дооскаш, дораан-на бодумнуң төрээн школамче ээп келген мен. Ынчан мээң дыка хөй башкыларым ам-даа ажылдап турган: М.П. Иванова, Л.И. Судеркина, Н.И. Полева дээш оон-даа өскелер. Ам мээң ажыл стажым 20 чыл ашкан. Ынчалза-даа мээң-биле кады физикам башкызы Н.П. Широкова ам-даа ажылдап чоруур. Чамдыкта ол мени өөренген аайы-биле Коленька деп адай бергилээр. Надежда Павловнаны көөр болза, кыраан деп санап болбас. Башкылар кезээде аныяк артып каарын эскерген мен» — деп, Николай Сергеевич Ашанин чугаалаан.

Оон аңгыда башкыларының аразында школада орус дыл болгаш литература эртемнерин уругларга өөредип чоруур А.В. Куулар ажылдап чоруур. Коллективтиң иштинде ындыглар хөй.

Школаның Медиа-төвү.

Чурукту Интернеттен алган

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Мээң акым — дайынчы
Следующая запись
Сесерлигде чаа клуб
Меню