Бүгү делегейниң Аныяктар фестивалы болур

2024 чылдың март 1-ден 7-ге чедир «Сириус» федералдыг девискээрге бүгү делегейниң эң-не улуг болуушкуну — Аныяктар фестивалы болур.

Аңаа даштыкы чурттардан болгаш Россияның аңгы-аңгы девискээрлеринден 20 муң ажыг аныяктар чыглыр. Бүгү делегей чергелиг фестивальга 18-тен 35 хар чедир назылыг аныяктар киржир. Олар бизнес адырында, медиа, өөредилге, эртем, чурттар аразының кады ажылдажылгазында, культура, эки турачылар, спорт болгаш хөй-ниити амыдыралының өске-даа адырларында мергежээн чедиишкинниг аныяктар болур. Оон аңгыда фестивальга 14-тен 17 хар чедир назылыг элээдилер киржип аргалыг.

✅Бүгү делегейниң Аныяктар фестивалынга чүнү билип алырыл?
Бир дугаарында, янзы-бүрү чурттарның аныяктары-биле өңнүктежип алыр;
ийиде, политика, культура, спорт, өөредилге дээш өске-даа адырларның эксперттеринден арга-дуржулганы алыр;
үште, делегейни эки талаже өскертир аргалыг аныяктарның бир кезээ бооп болур.

Фестивальга киржир күзелдиглер дараазында ссылкаже киргеш, чагыгны арттырар: https://clck.ru/34om49. Бүрүткелди ноябрь 4-ке чедир эртип болур.

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы 50 чыл бурунгаар Бүгү-делегейниң Аныяктар фестивалының дугайында чырыдып турганын төөгү арыннарындан көрүп болур.

Алена нан-Хоо белеткээн.

Чурукту Интернеттен алган

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Башкының болгаш дагдыныкчының чылында: салгал дамчаан башкылар
Следующая запись
Урок безопасности
Меню