Авокадожылар «Чодураа» дыштанылга лагеринге ажылдаар

«Авокадо» студенчи отряд чайгы дыштанылганың сезонун «Чодураа» лагеринде ажыткан.

«Авокадо» студенчи отрядтың кежигүннери Батый база Надя Улуг-Хем кожуунда «Чодураа» лагеринче ажылдап чоруурлар. Аныяктар боттарының үзел-бодалы-биле үлешкен.

Батый🥑
«Ооң мурнунда кожуун лагеринге ажылдап көрбээн болгаш, бир дугаарында, арга-дуржулга алыр деп бүзүреп тур мен. Анаа-ла арга-дуржулга эвес, а вожатый болурунуң. Оон аңгыда бодум 100 хуу бүгү күжүмнү салып, студенчи отрядка өөренип алган билиимни ажыглаар мен. Дыштанылганың бирги сезонунда психолог кылдыр, а ийигизинде вожатый болуп ажылдаар болдум. Психолог-педагог мергежилди чедип ап турар болгаш, бо угланыышкынны шилип алдым. Баш бурунгаар план-сетканы кылган-даа болзумза, сонуургал улуг».

Надя🥑
«Вожатый кылдыр бир дугаар ажылдап бар чыдарым ол, бичии сүрээдезимзе-даа, дыка сонуургап тур мен. Ниитизи-биле уругларга ынак мен, ынчангаш хүлээнген ажылымга күш чедиптеринге бүзүрелим улуг. Баштайгы ажылымдан чүгле экини манап тур мен, ынчалза-даа кандыг-даа арга-дуржулганы хүлээп алыр апаар. Дыка дүвүрээн херээ чок деп бодап тур мен, чүге дизе отрядывыстың даргазы меңээ чагыг-сүмезин каткан».

СПО «Авокадо» штаба ТувГУ медээзинден Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
В начале августа в Красноярском крае пройдет всероссийский молодежный форум «Территория инициативной молодежи «Бирюса»!
Следующая запись
Бөгүн школачыларның «Президентские состязания» маргылдаазы эгелээн
Меню