Аныяктар-биле чаңгыс аай чалгыгда

Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының сайыды Субудай Оюн — Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязының доозукчузу. Ол «Классные встречи» төлевилелдиң иштинде хемчеглер езугаар ук школаның доозукчу класстары-биле ужуражылганы эрттирген.

«Амыдырал-чуртталга, төрээн чуртка ынакшыл, мергежил шилип алыры дээн ышкаш айтырыгларны доозукчулар-биле сайгарып чугаалаштывыс. Ужуражылга үезинде айтырыгларны салгылаан. Бодумнуң школачы, студент чылдарымның арга-дуржулгазынга даянып тургаш, шыдаар шаам-биле харыыладым. Оолдар, уруглар-биле ужуражылгадан сеткил ханыышкынныг үндүм, оларга шылгалдаларны чедиишкинниг дужаап, дээди өөредилге черлеринче кирип алырын күзедим. Аудиториядан эң-не идепкейлиг өөреникчилерге яамының мурнундан бичии белекчигештерни сундувус» — деп, сайыт демдеглээн.

Алдын-Сай Монгуш, 9 дугаар гимназияның 11-ги классчызы:

— Меңээ ужуражылга дыка ажык, солун болду. Сайыт Субудай Оюннуң республиканы сайзырадыр дээш кызып ажылдап турарынга таарзындым. Ол өске улуг хоорайларга-даа ажылдаар аргалыг турган болду. Ол дээрге-ле ёзулуг патриотчу кижиниң базымы-дыр.
Аныяктар-биле ажыл-чорудулганың эң-не кол талазы – өзүп орар салгалдың санал-бодалдарын дыңнап билири, ынчан оларның күзели оттур, янзы-бүрү ажылдарга волонтёржу кылдыр хаара туттунар. Мен база «Тываның буянныг чүректери» хөй-ниити организациязының кежигүнү мен. Ооң удуртукчузу Артыш Монгуш — езулуг дагдыныкчы болгаш лидер!

Субудай Оюннуң кижизиг талазын хүндүледим. Ажык аажы-чаңныг, бодунуң четпес талазын көргүзеринден ыятпас, ынчангаш-ла боор, аныяктар-биле демниг ажылдап шыдап турар хевирлиг. Ол бодунуң элээди, аныяк чораан үелеринден арга-дуржулгазын чугаалап, кандыг-бир нарын таварылгаларда чүнү кылып болурул дээн ышкаш сүмелерни берген. Оон аңгыда ол бодунуң карьеразын, өг-бүлезин таныштырды. Ол аныяктар-биле чаңгыс чалгыгда чоруп турар деп билдивис.

Оон аңгыда Субудай Оюн бистиң школавыстың дугайында чылыг-чымчак сөстерни чугаалады. Гимназияның эң-не кол чоргааралы: тыва дыл, тыва чоннуң езу-чаңчылдарынче угланганы. Ынчангаш бистиң гимназиявыстың доозукчулары төрээн дылын эки билир, культурлуг билии бедик.

Ужуражылганы дыка солун эрткенин катап база демдеглээйн. Мен оон ажыктыг чүүлдерни билп алдым. Аныяк сайыт-биле катап ужуражыры күзенчиг, чүгле гимназияның девискээринге!
Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Кызыл кожуунда 690 өг-бүлеге картофель үрезинин бээр
Следующая запись
Фоторепортаж
Меню