Аныяк эртемден болгаш кезер эмчи – Саая Шораан

Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезинде чүрек-дамыр аарыгларыныӊ кардиология салбырын чартык чыл бурунгаар ажыттынган.
Өске хоорайларга кылып турган операцияларны ам мында Кызыл хоорайда бедик технологиялыг кезиишкин аргаларын ажыглавышаан, аныяк эртемден эмчи Шораан Биче-оолович Сааяныӊ удуртулгазы-биле эрттирип турар.

Ол Кызылдыӊ Совет Эвилелиниӊ Маадыры Н.Н. Макаренко аттыг №15 лицейин 2005 чылда дооскаш, ол -ла чылын Москваныӊ күрүнениӊ эмчи-стоматология инстудунче дужаап кирип алган. Эмнээшкин факультединге алды чыл дургузунда чедиишкинниг өөренип, дээди эртемниг эмчиниӊ дипломун холунга алган. Эртем-шинчилелинге бичиизинден тура улуг сонуургалдыг болгаш, улаштыр Новосибирск хоорай чурттуӊ ат-сураглыг эртем-шинчилел черин сураглап чеде берген. Академик Е.Н. Мешалкин аттыг Национал медицина шинчилелдериниӊ төвүнге ординатураны, аспиратнтураны чедиишкинниг доозуп, чүрек-дамыр аарыгларын эмнээри аргалар дугайында шинчилел ажылын кылып турган.

2017 чылда «Изготовление и изучение в эксперименте клеточно-сосудистого протеза» деп темалыг эртем-шинчилелиниӊ диссертациязын бижээш, медицина эртемнериниӊ кандидады деп эртем чадазын камгалаан.
Төрээн черинге бо чайын чаа ажылдап чедип келген аныяк эмчиниӊ ажылы чымыштыг-даа болза, эртем-шинчилелин уламчылап турар. Россия болгаш делегей чергелиг эртем конференциязынга үргүлчү киржип турар.

Чурттуӊ медицина эртеминиӊ чаа шинчилелдериниӊ талазы-биле бодунуӊ үлүг-хуузун киирип турар. Россияныӊ эртем хүнүн уткуштур февраль 4-7-ниӊ хүннеринде Москва хоорайга «Чүрек-дамыр аарыгларын эмнээринге мурнакчы технологиялары ажыглаары» деп XIV-кү делегей конференциязынга киржип, эртем-шинчилелиниӊ дугайында илеткээн.

«Конференция аажок солун болгаш чижектер-биле байлак, ханы уткалыг болду. Нарын кезиишкиннерни эрттиринге Республиканыӊ 1 дугаар эмнелгезинде шупту техниктиг аргалар бар. Улаштыр ажылдаар, сайзырадыр бис» деп эртемден эмчи Шораан Саая бурунгаар чүткүлдүг туружун илереткен.
Р. Демчик

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Демнигде күштүг бис
Следующая запись
В день образования СОБР «Эзир» Управления Росгвардии по Республике Тыва офицеры отряда провели мероприятия
Меню