Таңды-Тываның тараалаң шөлдеринде

Россияның көдээ ажыл-агый төвүнүң Тывада салбырында кызымаккай ажылдап чоруур аныяк­тар хөй. Көдээ ажыл-агый төвүнүң ажыл-чорудулгазы тараалаң шөлдерни шинчип-хынаар угланыышкынныг. «ТА»-ның редакциязы оларның ажыл-ижин сонуургаан.

Аржана Кыргыс, үнүштер камгалаар салбырның начальниги: — Москва хоорайга К.А. Тимирязев аттыг Россияның күрүнениң аграрлыг университедин дооскаш, бо организацияда ажылдап келген мен. Бистиң ажылывыстың кол утказы болза, тараалаң шөлдерде аарыгларны, хоралакчы курт-кымыскаякты, чашпан-сигеннерни, хөрзүннүң шынарын хынап көөрү. Эрткен чылын 653,218 муң га черни хынаан бис.
Чейнеш Седип-оол, шенелде лабораториязының эргелекчизи: — 2011 чылда ТывКУ-нуң агрономия факультедин дооскан мен. Күш-ажылчы оруумну бо албан черинде улам­чылааным меңээ дыка солун болган. Төптүң специалистери хову-шөлдерден шенелдеге алган чүүлдерин эккээрге, бис ону лабораторияга көөр бис. Чүгле ынчан шөлдерниң шынары билдинер.
Сайлык Маады, үрезин өстүрер салбырның начальниги: — Бо организацияда эрткен чылын ажылдап келген мен. Бистиң кылып турар ажылывыс дээрге, үрезиннер эки дүжүткүр болзун дээш, янзы-бүрү чемишчидилгени кылып немээр.
Чаяна Ооржак, үнүштер камгалаар салбырның кол специализи: — Өске эш-өөрүм-биле дөмей мен база-ла көдээ ажыл-агый талазы-биле эртем-билигни чедип алгаш, бо организацияда 10 ажыг чыл иштинде ажылдап чоруур мен. Коллектививисте хөй кезиинде аныяктар бар. Ынчалза-даа хөй чыл ажылдаан дагдыныкчыларывыс база бар. Олар аныяк специалистерге арга-дуржулгазын дамчыдып, сүмезин кадып, хүн бүрүде эптиг-найыралдыг ажылдап чоруур бис.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Лопсан Дондуп: шажынчы эмчи
Следующая запись
Тывада туберкулез аарыы экижээн байдалда
Меню