Туристерни чыыра тыртар онзагай чер

Чылыг шагның дүжүп келгени-биле, аныяктар эш-өөрү, чоок кижилери-биле хоорайның бачым хөлзээшкининден ырап, дыштаныксаар. Дириг бойдуска чоокшулап, чылыг-чымчак, таарымчалыг байдалга дыштанырын кым-даа күзээр. Республиканың аалчыларын, туристерни чыыра тыртып турар хуулгаазынныг черлерниң бирээзи Тожу болгай. Ында «Алдын Иви» аалчылар бажыңын «ТА»-ның редакциязы сонуургаан.

«Алдын Иви» аалчылар бажыңы чонну күзелдии-биле хүлээп ап турар. Бажыңның дизайнын амгы үении-биле чараштыр кылган. Азас хөлдүң эриин­де «Тожунуң эртинези» дыштанылга баазазының девискээринге изиг бустуг чунар-бажыңга дыштаныры дег таалал кайда боор. Ол чүү-даа чүве-биле деңнеттинмес, мага-ботка күштү бээр. Долгандыр турар дириг бойдус­туң аразынга изиг бустан үнүп келирге, шупту багай бодалдар кижиден адырлыр.

Дыштанылга төвүнде изиг бустуг чунар-бажың – мага-ботту кадык­шыдар, иммунитетти күштелдирер эң-не тергиин арга.
«Алдын Иви» аалчылар бажыңынга 6-8 кижи дыштанып болур. Ону амгы үениң туризм индустриязының негелдезинге дүүштүр кылган болгаш, турис­терге бүгү-ле таарымчалыг байдалдарны тургусканын сагындыраал. Ында хеп чуур чер, спортчу дыштанылга шөлү дээш оон-даа өске чүүлдерни кылган.

Тожуга барганда, балык чивес­ке, кайыын боор. Часкы хүннүң херелдери шонуп турда, хөлдүң эриинден балыктап база болур. А балыктаар дериг-херекселдерни аалчылар бажыңында хөлезилеп турар.
Бо-ла бүгү чүүлдерни аалчылар бажыңының администраторунче долгааш, тодаргайы-биле билип ап болур.
Алена НАН-ХОО.
Реклама эвес.

#туризм

Предыдущая запись
Кежиин чону-биле үлешкен
Следующая запись
Имя руководителя сельхозкооператива из Монгун-Тайги включено в энциклопедию «Россия в лицах»
Меню