Республиканың ортумак болгаш дээди өөредилге черлеринде хүлээп алыышкын кампаниязы ажылдап эгелээн

Тываның өөредилге черлеринде хүлээп алыышкын кампаниязы Кызылдың транспорт техникумунда ажылдап эгелээн. Ол дугайында Тываның Өөредилге яамызының сайыды Елена Хардикова тайылбырлаан.

Елена Хардикова, Тываның Өөредилге яамызының сайыды:

«Кызылдың транспорт техникумунуң баазазында дээди болгаш ортумак өөредилге черлеринче хүлээп алыышкын кампаниязы ажылдап эгелээн. Специалистер хүннүң-не абитуриентилерге чурттуң болгаш Тываның өөредилге черлеринче билдииришкиннерни кииреринге дузалажып турар. Оон аңгыда тускай сорулгалыг өөредилгеже дужаап киреринде бо чылын өскерлиишкиннер болганы-биле, оолдар, уругларга тайылбырны чорудуп турар.

Чыл санында чурттуң янзы-бүрү дээди өөредилге черлериниң төлээлери республиканың абитуриентилеринден документилерни хүлээп алыры чаңчылчаан. Амгы үеде бистиң республикавыста 9 дээди өөредилге чериниң үнүүшкүннүг хүлээп алыышкын кампаниязы ажылдап эгелээн:

1. Бурят күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязы,
2. Бурят күрүнениң университеди,
3. Кемеровонуң күрүнениң университеди,
4. Красноярскиниң күрүнениң аграрлыг университеди,
5. Кузбасстың күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязы,
6. Сибирьниң Решетнев аттыг күрүнениң университеди,
7. Томскунуң радиоэлектроника болгаш эргелел системазының күрүне университеди,
8. Ыраккы Чөөн чүктүң күрүнениң аграрлыг университеди,
9. Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университединиң Моолда салбыры.

Абитуриентилерни дараазында адресче чалап турар: Кызыл хоорай, Кечил-оол кудумчузу, 15 бажың, харылзажыр тел. 8(39422) 6-11-45».

Министерство образования Республики Тыва

Предыдущая запись
Тес-Хемниң уруглар поликлиниказында капитал септелгени кылган
Следующая запись
В отдаленном Монгун-Тайгинском районе Тувы открылся Центр общения старшего поколения
Меню