Өг-бүледе ийи башкы

Чаңгыс өг-бүледе ийи башкы… Эки азы багай бе? Бо айтырыгга башкылар Айдың Вячеславович база Шораана Каадыр-ооловна Анай-оолдар «Өг-бүле амыдыралынга школа канчап-даа шаптыктавас!» деп бир үн-биле харыылаарлар.

Анай-оолдар – ёзулуг башкылар, оларны башкы эш-өөрү «ажыл-херээнге шынчы бердинген» деп үнелээр. Башкы мергежилге чүгле хөй билиглер эвес, а сагыш-сеткилдиң күжү, шыдамыккай чорук негеттинер.

Айдың Вячеславович 2010 чылда география факультедин дооскаш, күш-ажылчы базымнарын бодунуң төрээн школазы Арыг-Үзүүге эгелээн.

Шораана Каадыр-ооловна 2011 чылда төөгү факультедин дооскан. Ол – төөгү болгаш эрге-хоойлу башкызы. Күш-ажылчы оруун база-ла бодунуң төрээн суурундан эгелээн. Эйлиг-Хем ортумак школазынга төөгү башкызы болуп ажылдааш, 2017 чылда Томскунуң күрүне университединге юрист мергежилди чедип алган.

Аныяк башкылар 2013 чылда Кызыл хоорайга билиг бедидер курстарга өөренип келгеш, таныжып алганнар. Оон бээр 13 чыл ажыг үе дургузунда школага ажылдап, хөй-хөй кичээлдерни, класс шактарын эрттирип, катап-катап боттарының билиин бедидип, курстарны өөренгеннер.

Башкының чымыштыг ажылы-биле чергелештир аныяктар хууда ажыл-агыйын тудуп, 9 харлыг оглу, 8, 3 харлыг кыстарының ынак ада-иези болуп чоруур. Өг-бүле амыдыралынга школа черле шаптык катпас, чүге дизе оларның аразында хамаарылгазы бот-боттарын эки билчири болгаш деткижеринден тургустунган. Белен эвес мергежилди шилип алган Анай-оолдарның өг-бүлезиниң амыдыралында принциптери ындыг.

Предыдущая запись
Чакар Донгак тускай шериг операциязының киржикчилериниң өг-бүлелеринге 50 шоодай картофель үрезинин дамчыткан
Следующая запись
Семья Дамчаа – лучшая молодая семья Тувы
Меню