Тывада туберкулез аарыы экижээн байдалда

2022 чылдың түңнелдери езугаар Респуб­ликаның туберкулезка удур диспансериниң туберкулез аарыын эвээжедир талазы-биле ажыл-чорудулгазы, эвээш-даа болза, эки көргүзүглерлиг. 2021 чылга деңнээрге, туберкулезтуң бациллярлыг черлериниң саны эвээжээн. Ол дээрге туберкулезка удур албанның ажыл-чорудулгазының эки түңнелдерин көргүзүп турар, тодаргайлаар­га, туберкулез аарыы эвээжеп турар.

2022 чылдың түңнелдери-биле туберкулез аарыын бир дугаар илереткен аарыг кижилерниң саны 375 болган, а 2021 чыл-биле деңнээрге, 30 кижи эвээш. Бичии уругларның туберкулез аарыынга хамаа­рыштыр алырга, 2022 чылда 65 уруг тодараттынган, бо болза 2021 чылга деңнээрге, 25 кижи эвээш болуп турар. Бо база бичии уруглар аарыының көргүзүүнүң бадып турарын херечилеп турар.
Туберкулез аарыынга хамаа­рыштыр алырга, 2022 чылда туберкулез аарыындан 97 кижи чок болган, 2021 чыл-биле деңнээрге, 21 кижи эвээш. Ынчап кээрге, өлүп-хораар чоруктуң көргүзүү база эвээжээн. Туберкулезка удур диспансерниң кол сорулгазы аарыг­ны илередип тывары болгаш, эге чадада илередири болур.
2022 чылдың түңнелдери-биле флюорография аргазы-биле 187 кижи илереттинген. Чыл келген тудум, туберкулез аарыын илередири-биле, ажыл экижип турар. Рентген салбырының бригадазы кожууннарже үнүүшкүннерни кылып, чонну шинчилеп турар.
Аарыгны илередиринге хамаа­рыштыр демдеглээривис болза, кажан чон кожууннар аразында аай-дедир көжүп турар таварылгада, доктаамал турумчуп алган черинге демдегледип, ыяап-ла хөрек шинчилгезин эртери чугула.
Халдавырлыг аарыгларның санын эвээжедир чугула ажыл – дезинфекция. Республиканың туберкулезка удур албанының ажыл-чорудулгазынга деткимче кылдыр ийи чаа дезинфекция чорудар камералыг машинаны алган. Ук дезкамералар эргежок чугула, чүге дизе шак ол машиналар чүгле туберкулез өөскүп үнген черге эвес, а харын-даа өске халдавырлыг аарыгларлыг черлерге түңнел дезинфекцияны чорудар.
Туберкулезка удур албанның кол сорулгазы – чүгле туберкулез аарыын эвес, харын-даа өске халдавырлыг аарыгларны база эвээжедири. Ынчангаш чондан дилээривис болза, боттарының болгаш чоок кижилериниң кадыкшылын бодап, ыяап-ла хөрек шинчилгезин эртери чугула!
Республиканың туберкулезка удур диспансеринде “изиг шугум” ажылдап турар. Эмнелгениң улуг улустуң диспансер салбырының регистратуразында “изиг шугум” дугаары ажылдап, хамаатылардан кирген медээлерни, айтырыгларны дараазында дугаар-биле хүлээп турар: 8 (83922) 3-76-76 ажыл хүннеринде 8.00 шактан 16.00 шакка чедир (чапсары: 12.00-13.00). “Изиг шугум” чүгле ажыл хүннеринде ажылдап турар.
Ол ышкаш март айда Республиканың туберкулезка удур диспансериниң Туберкулезка удур демисел хүнүнге тураскааткан шалыпчы айы болуп эртер. Чонну чылда чаңгыс катап хөрек шинчилгезин ыяап-ла эртеринче кыйгырып тур бис!

Валерия КОНГАР.
Чурукту архивтен алган.

 

Предыдущая запись
Таңды-Тываның тараалаң шөлдеринде
Следующая запись
Тиилелгени күзедим!
Меню