Тарылганың бирги чадазын эрттим

Бүдүн чуртта коронавируска удур тарылга салып эгелээнин билир бис. Республиканың иштинде күрүне ачы-дузазы таварыштыр бижиттирип алгаш, күзээн хүнүнде салдырып ап болур.
Коронавируска удур тарылга чүге херегил? Ону салбырбайн барып болур бе деп айтырыглар кижи бүрүзүн сонуургадып турар.
Кижиниң төрүмелинден иммунитеди чамдык берге аарыгларга удур туржуп шыдавас. Ол дээрге гепатит, туберкулез, улаанот, полиомиелит дээш оон-даа өске аарыглар болур. Бо аарыглар халдавырлыг болганда, кадык кижилерни камгалап, хамчыкты соксадып, эпидемиядан чайлаары чугула сорулгаларның бирээзи.

Тарылга – хууда болгаш коллективтиг иммунитетти тургузар эң-не дээштиг арга болуп турар. Ол коронавирус хамчыынга база хамааржыр.
Тываның иштинде хамаатылар коронавируска удур тарылганы бодунуң күзели-биле эртип турар. «Тывамедиабөлүктүң» ажылдакчылары база тарылгадан чыда калбаан. Мен бодум хуумда тарылганың бирги чадазын апрель 27-де эрттим. Бо үениң дургузунда мага-бодумда кандыг-даа өскерлиишкиннер болбаан. Ийиги чадазын май 17-де эртер бис.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

#стопковид #вакцинация #стопкоронавирус #вакцинация_от_коронавируса #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тиилелгениң соңгалары
Следующая запись
Тыва радионуң үндезилеттингени база Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында
Меню