Стресс соонда сагыш-сеткил кемдээшкини деп чүл?

Чугула чүүл – бир эвес силер бодуңарда шак бо айыттынган демдектерни эскерип хайгаарап турар болзуңарза, бодуңарның күжүңер-биле бодуңарны холга тудуп алыры болдунмас. Шак ол үеде специалистен дарый дуза дилээри эргежок чугула. Ол ышкаш шак ол берге үеде чоок кижилерниң деткимчези дыка херек.

Кемдээшкин соонда стресс аарыының диагнос­тиказы:

— Кемдээшкин соонда стресс аарыы-биле психотерапевт эмчи, психиатр эмчи диагностиканы кылып, эмнээшкинни чорудар.

— Баштайгы диагнозту ниити практика эмчизи, невролог эмчи тургузуп болур.

Кемдээшкин соонда стресс аарыының эмнээшкини:

— Кемдээшкин соонда стресс аарыының эмнээшкининде психотерапия болгаш эмнер кирип турар.

— Аарышкылыг сагышсыраашкынны ажылдап эртеринче угланган тускай психотерапевтилиг методика, травмалыг дуржулганы катап тургузары болгаш сагыш-сеткил хайныгыышкынын катап тургузары ажыглаттынар.

— Ооң-биле чергелештир психотерапия хууда кижиниң идепкейжи курлавыр­ларын даап бодаарын, сеткил-хөөннү бот-башкарнырын болгаш күш-шыдал бот-минниишкин өөредири болур. Ол янзы-бүрү байдалдарда бодун бүзүрелдиг минниишкинниг болуп, стресстиг байдалдарда ажып эртип шыдаарынга дузалаар.

Психотерапияны хууда азы улуг эвес бөлүктерге эрттирип болур.

Эмнер-биле эмнээшкинде дүвүрелди, күже­ниишкинни, хөөннү бол­гаш уйгу-дышты эки­жидеринге янзы-бүрү херекселдер ажыглаары кирип турар. Шак ол сорулга-биле дүвүрелди болдурбас эмнер анксиолитиктер, оожургадыр эмнер, антидепрессантылар болгаш оон-даа өске эмнер.

Медикаментилиг эмнээшкинде эмчиниң айтыышкынын, терапия коррекциязын, эмнерни соксадырын чүгле специалист эмчи айтып кылыр.

  1. Профессионал дузадан аңгыда, терапияда болгаш кемдээшкин соонда стресс аарыының профилактиказында кижиниң амыдыраарының хевири чогуур рольду ойнаар.
  2. Арага аймаа, хөй хемчээлдиг кофеин ишпес, никотин болгаш психоактивтиг бүдүмелдер ажыглавас. Бо бүгү айыттынган чүүлдер дүвүрелдиң деңнелин бедидерин болдурар.
  3. Чамдык байдалдарда релаксация, тодаргайлаарга, оожургал (йога, хандыр киир тынары, шыңган эът суларадыры болгаш өске) техниказы чиигедип болур. Күш-культура база сеткил-хөөннү экижидип, эмнээшкинниң эки түңнелдерин күштелдирип болур.
  4. Кемдээшкин соонда стресстиг байдалды эрткен улуска болгаш ылаңгыя кемдээшкин соонда стресс аарыының симптомнары нептерээн кижилерге бот-аңгыланыышкынче чүткүүрүн болдурбазынче медерелдиг чүткүлдү ажыглаары чугула. Кады төрээннери болгаш чоок кижилери ханы сеткилинден деткип, берге байдалда дузалаары чугула.
  5. Чогуур ажыктыг дузаны психологтуг деткимче бөлүктеринче, дөмей байдалдарга таварышкан хөй улус ниитилелинче бижиири дузалыг.

Ол ышкаш психологтуг дузаны «Бүзүрел телефону» албанның дугаарларынче долгап болур:

8-800-2000-122

8(39422)6-00-07

8-962-062-3333.

Психологтуг дуза чедирери-биле психотерапевт биле клиниктиг психолог ТШО-дан келген шериг албанныг кижилерге, оларның өг-бүлезинге болгаш төрелдеринге, мобилизас­таан ажылдакчыларга консультацияларны чорудуп турар.

База специалистерниң хүлээп алыышкынынче дараазында дугаарже долгап бижидип ап болур: 6-34-08.

 

Валерия Конгар белеткээн.

Предыдущая запись
Ужур-ла бар содак-шудак
Следующая запись
Астрологический прогноз: Покровитель 2024 года — Зелёный Деревянный Дракон
Меню