Сагыш-сеткилдиң кадыкшылын канчаар кадагалаарыл?

Психологтуң сүмези
Сагыш-сеткил-биле кадык болур дизе, ооң уржуктарын эмнээр эвес, а аарыгның “чоокшулаанын” баш бурунгаар болдурбас болгаш чайладыр. Кижиниң күш-шыдал болгаш сагыш-сеткилдиң байдалы сырый харылзаалыг. Кадык мага-ботту болгаш сеткил-сорукту тудары-биле элээн каш сүмелер бар. Шак ол сүмелерни бистиң номчукчуларывыска Республиканың психиатрия эмнелгезиниң клиниктиг психологу Диана Сат ажыктыг болзун дээш сүмелеп турар.
— Кижи бүрүзү чаа хүннү канчаар эгелээрил, кандыг сорулгаларга чедип алырыл дээш оон-даа өске ажыл-херекти хүн бүрүде планнап алыр. Кажан кижи шала муңгаргай азы шагзыргай болза, бодап алган чүүлдери бүтпейн барып болур, чок болза шаптараазыннарга таваржыр. Шак ол байдал болбазын дизе, база кижиниң сагыш-сеткили чиик, арыг, эки хөөннүг болзун дээр болза, чүнү канчалза экил деп айтырыгга дараазында харыы-сүмелерни бердим.
Бирээде, 7-8 шактан эвээш эвес ханы кадык уйгу. Уйгу-дыш организмге дүрген катап тургустунарынга дузалаар, а чогууру-биле стресстиг байдалдарга турум болурунга ажыктыг.
Ийиде, спорт болгаш шын чемненилге. Чурумчуттунган рацион база өйлүг күш-культура – быжыг хан-дамырның, нерв системазының база күштүг иммунитеттиң херечизи болур.
Үште, хобби, сонуургалының аайы-биле хандык­шыл. Чаңгыс эвес бадыткааны-биле алырга, ынак ажыл-ижин кылыры – организмге “өөрүшкү гормонун” үндүрер.
Дөртте, солун болгаш хөглүг улус-биле харылзаа. Эки хөөннүг кижи долгандыр турар улусту база эки, шынарлыг энергия-биле “октаар”, тодаргайлаарга, кажан кижини долгандыр эки сагыш-сеткилдиг, омак-сергек улус турарга, кижиниң хөөнү база ала- чайгаар чиик болгаш эки апаар.
Беш дугаарында, үндүр чугаааланып билири чугула. Бодунга хагдынып, багай хөөннү чажырары хоралыг. Чылдан чылче чыглып каан хомудалдар, үндүр чугааланмаан, чедир билишпээн чүүлдер сагыш-сеткилдиң аарыгларын болдуруп болур. Ону болдурбас дизе, бир-ле чоок кижизи-биле сагыш-сеткилин үлежири чугула. Сагыжын ажыдып, бодап чоруур хомудалдарны бодундан дашкаар үндүрүптер болза, кижиниң бодунга безин чиик апаар.
Бодунуң сагыш-сеткилиниң кадыын бодаары – бо хүнде бир дугаар кол сорулга. Бо белен эвес үеде чүгле бодунуң сагыш-сеткил байдалының дугайында бодаар эвес, а харын-даа баш бурунгаар хемчеглерни алыр. Бир эвес силер боттарыңарга дузалап шыдавас болзуңарза, силерге тускай специалистер – психологтар, клиниктиг психологтар, психиатрлар болгаш психотерапевтер дузалаар.
Тускай специалистерден дуза дилээринден кортпаңар, чүге дизе силерниң кадыыңар чүгле силерниң бодуңарның холуңарда болгаш чүгле силерден хамаар­жыр дээрзин черле утпаңар. Телефон таварыштыр шупту чугаа ат-сывын адавайн, ат чок болур. Силерге чүгле халас психологтуг дуза кадар. Кандыг-даа берге байдалдан үнер арга бар болур, уругларга, элээдилерге база оларның ада-иезинге (хоойлу езугаар төлээ­лерге) «Бүзүрел телефону» албанның мергежилдиг психологтары психологтуг дузаны, консультацияларны көргүзүп турар.
Бир эвес силерге дуза херек болза, арга-сүме айтырыптар кижиңер чок болза, дараазында дугаарларже долгап болур силер, силерниң дилээңерге кажан-даа ойталавас, дузаны кадар: 8-800-2000-122, 8(39422)6-00-07, 8-962-062-3333.

Сагыш-сеткил-биле кадык болур дизе, ооң уржуктарын эмнээр эвес, а аарыгның “чоокшулаанын” баш бурунгаар болдурбас болгаш чайладыр. Кижиниң күш-шыдал болгаш сагыш-сеткилдиң байдалы сырый харылзаалыг. Кадык мага-ботту болгаш сеткил-сорукту тудары-биле элээн каш сүмелер бар. Шак ол сүмелерни бистиң номчукчуларывыска Республиканың психиатрия эмнелгезиниң клиниктиг психологу Диана Сат ажыктыг болзун дээш сүмелеп турар.
— Кижи бүрүзү чаа хүннү канчаар эгелээрил, кандыг сорулгаларга чедип алырыл дээш оон-даа өске ажыл-херекти хүн бүрүде планнап алыр. Кажан кижи шала муңгаргай азы шагзыргай болза, бодап алган чүүлдери бүтпейн барып болур, чок болза шаптараазыннарга таваржыр. Шак ол байдал болбазын дизе, база кижиниң сагыш-сеткили чиик, арыг, эки хөөннүг болзун дээр болза, чүнү канчалза экил деп айтырыгга дараазында харыы-сүмелерни бердим.
Бирээде, 7-8 шактан эвээш эвес ханы кадык уйгу. Уйгу-дыш организмге дүрген катап тургустунарынга дузалаар, а чогууру-биле стресстиг байдалдарга турум болурунга ажыктыг.
Ийиде, спорт болгаш шын чемненилге. Чурумчуттунган рацион база өйлүг күш-культура – быжыг хан-дамырның, нерв системазының база күштүг иммунитеттиң херечизи болур.
Үште, хобби, сонуургалының аайы-биле хандык­шыл. Чаңгыс эвес бадыткааны-биле алырга, ынак ажыл-ижин кылыры – организмге “өөрүшкү гормонун” үндүрер.
Дөртте, солун болгаш хөглүг улус-биле харылзаа. Эки хөөннүг кижи долгандыр турар улусту база эки, шынарлыг энергия-биле “октаар”, тодаргайлаарга, кажан кижини долгандыр эки сагыш-сеткилдиг, омак-сергек улус турарга, кижиниң хөөнү база ала- чайгаар чиик болгаш эки апаар.
Беш дугаарында, үндүр чугаааланып билири чугула. Бодунга хагдынып, багай хөөннү чажырары хоралыг. Чылдан чылче чыглып каан хомудалдар, үндүр чугааланмаан, чедир билишпээн чүүлдер сагыш-сеткилдиң аарыгларын болдуруп болур. Ону болдурбас дизе, бир-ле чоок кижизи-биле сагыш-сеткилин үлежири чугула. Сагыжын ажыдып, бодап чоруур хомудалдарны бодундан дашкаар үндүрүптер болза, кижиниң бодунга безин чиик апаар.
Бодунуң сагыш-сеткилиниң кадыын бодаары – бо хүнде бир дугаар кол сорулга. Бо белен эвес үеде чүгле бодунуң сагыш-сеткил байдалының дугайында бодаар эвес, а харын-даа баш бурунгаар хемчеглерни алыр. Бир эвес силер боттарыңарга дузалап шыдавас болзуңарза, силерге тускай специалистер – психологтар, клиниктиг психологтар, психиатрлар болгаш психотерапевтер дузалаар.
Тускай специалистерден дуза дилээринден кортпаңар, чүге дизе силерниң кадыыңар чүгле силерниң бодуңарның холуңарда болгаш чүгле силерден хамаар­жыр дээрзин черле утпаңар. Телефон таварыштыр шупту чугаа ат-сывын адавайн, ат чок болур. Силерге чүгле халас психологтуг дуза кадар. Кандыг-даа берге байдалдан үнер арга бар болур, уругларга, элээдилерге база оларның ада-иезинге (хоойлу езугаар төлээ­лерге) «Бүзүрел телефону» албанның мергежилдиг психологтары психологтуг дузаны, консультацияларны көргүзүп турар.
Бир эвес силерге дуза херек болза, арга-сүме айтырыптар кижиңер чок болза, дараазында дугаарларже долгап болур силер, силерниң дилээңерге кажан-даа ойталавас, дузаны кадар: 8-800-2000-122, 8(39422)6-00-07, 8-962-062-3333.

Предыдущая запись
Первые рады: в Тувинском техникуме информационных технологий появился Центр студенческих инициатив
Следующая запись
Росгвардеец помог предотвратить распространение огня на жилые строения в Республике Тыва
Меню