Росси Күжүгет: мен коронавируска удур тарылганы алдым

#кадыкшыл

Россияның Кадык камгалал яамызы хамаатыларны COVID-19-ка удур тарылга эртип алырын сүмелеп турар. Тывада аныяк нейрохирург эмчи Росси Кужугет коронавирус хамчыынга удур тарылга дугайында мынчаар чугаалаан:

— Ийи чыл дургузунда коронавирус айыылының адаанга чурттап келдим. Биске маскалардан дээре камгалал чок турган. Бо айыылдыг аарыг ам база тыптып, бажын көдүрүп эгелээн. Коронавирус бистиң чанывыста. Ынчангаш кижи бүрүзү аңаа удур хемчеглерни алыры чугула.

Ийи чыл дургузунда коронавируска удур демисел бисти хөйге өөреткен, шуптузун сактып алыр! Ол дээрге гигиенаның дүрүмнери-дир. Кудумчудан келгеш, дораан холдарны чуур, хөй-ниити черлеринге баргаш, доктаамал холдарны санитайзерлер-биле аштаар. Бир эвес соокка алыскан болза, вирустар белен чыпшынар. Чаныңарга бир кижи чөдүре берзе, масканы кедиңер.

Чай – витаминнер үези. Быжыг организм вируска удур туржуптар. Ынчалза-даа чаштар, улуг назылыглар бар. Оларның мага-боду ындыг-ла быжыг эвес, иммуннуг системазы кошкак бооп болур. Ынчангаш чанывыста чоок кижилеривистиң кадыын бодаалыңар!
Оон аңгыда коронавируска удур тарылга болгаш ревакцинация чугула черни ээлеп турар. Ийи чыл иштинде коллективтиг иммунитетти чедип алыр дээш кайы хире кыскан ийик бис.
Коронавируска удур туржуру дээрге-ле чурттаары-дыр! Коронавирус хамчыы чеже кижиниң амы-тынын үскенил. Бодуңарны болгаш чоок кижилериңерни камнаңар!

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Буян Бурбучук: Тываның аныяк спортчулары «Азияның уруглары» бүгү делегей оюннарынга киржир
Следующая запись
Хөй уругларлыг аваларның следу болур
Меню