Наркотиктиң хоразы: амыдыралдан

Наркотик деп чүл? Ол кижиниң кадыынга багай салдарлыг, хоралыг бүдүмел болур. Ону чаңгыс катап шенээн кижи чаңчыгып, оон хамаарылгалыг апаар.
Мен наркотикти 24 харлыымда бир дугаар шенедим. Ынчан институтка өөренип турган мен. Чуртталгам ынчаар сыр дедир өскерли бээринге кым-даа бүзүревээн. Эки ажылдыг, эш-өөрүм-даа эки кижилер турду. Сөөлгү курска өөренип тургаш, бир эштиг апарган мен. Ол наркоман кижи болган. Баштай оозун менден чажырып турган. Чүгле ийи ай эрткенде, билип калдым. Ол герионни таакпы ышкаш тыртар болган.
Бир катап дендии шылай берген үемде, мээң чанымга героинни тыр­тып турда, шенээр бодадым. Төрелдеримден ырак хоорайга өөренип, ажылдап турганымдан боор, чааскаанзыргай сагыш-сеткил менден ыравайн турган. А эжимни көөрүмге, үргүлчү хөглүг, артык баш аарыглары чок. Ынчан мен база наркотик артык проблемалардан мени ырадыптар ирги бе бодапкан мен.
Эжим-биле кедергей найыралдыг апарган бис. Баштай ийи неделяда чаңгыс катап, чоорту неделяда бир катап, оон удаа-дараа героинни тыртар апардым. Шак ынчаар дөрт хире ай эрте берген.
Эштерим чоорту билип эгелээн. Олардан чаштынмайн, героинни тыртып алыр апардым. Олар эгезинде мени чагып-сургаа­рын кызыткан. Чоорту менден дес­келээр апарганнар.
Өөредилгем арай деп доозуп алдым, ажыл талазы-биле байдал берге.
Шак ынчан чоок кижилерим мени эмнедип, шупту аргалары-биле дузалашкан. Эмнээшкин үезинде бир аныяк кижи-биле чоок таныжа бердим. Ол меңээ аажок дузалашкан. Мээң чуртталгам шак ынчаар шын орукче эглип келгенинге өөрүп, бодумнуң амыдыралымдан чижээм-биле өскелерге караңгы дүмбейниң төнчүзүнде чырыкты көрүп каарынга дузалаар дээрзинге бүзүредим. Кандыг-бир хамаарылгаже кирип чыдар кижилер дүрген-не ооң-биле демисежип, кадык чуртталганы шилип алырын сүмелээр-дир мен. А наркотиктер кижиниң кадыкшылынга канчаар-даа аажок хоралыг дээрзин утпаза эки. Ынчангаш аныяк-өскен оон ойлап чорааны-ла дээре.
Адын биживезин дилээн.
#вместепротивнаркотиков #зож #берегисвоездоровьесмолоду #стопнаркотики #тыва #профилактика #тыванын_аныяктары #молодежь_тувы

Предыдущая запись
Интересные люди! Интересные встречи!
Следующая запись
Наркотики — это зло
Меню