Кадыының аайы-биле кызыгаарлыг харык-шинектиг-даа болза, чедиишкиннери хөй

✅ Делегейниң аңгы-аңгы чурттарында ышкаш Россияда база декабрь 3-түң хүнүнде кадыкшылының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг улустуң хүнүн демдеглеп турар. Кайы-даа чуртта кадыының аайы-биле арга-шинээ кызыгаарлыг улус амыдыралдың берге байдалдарынга таваржып турары чажыт эвес. Ындыг-даа болза оларның аразында салым-чаяанныг чогаадыкчы кижилер, спортчулар хөй. Кадыының аайы-­биле харык-шинээ кызыгаарлыг улустуң чидиг айтырыгларын шиитпирлээри-биле күрүне программалары тургустунган. Ук программа езу­гаар «онзагай» кижилерге таарыштыр инфраструктураны ажылдаан. Ооң иштинде «Мегафон» компаниязы караа көрбес кижилерге мобилдиг телефоннарга тускай капсырылганы кошкан. Ооң ачызында олар банкноттарны илередир аргалыг.

Ооң-биле чергелештир кызыгаарлыг арга-шинектиг уругларга таарыштыр уруглар садтарын, школаларны эде кылып, ооң дериг-херекселинче акша-хөреңгини үндүрүп турар.
Бистиң республикавыста «Харык-шинекте тускайлаттынып чаңчыгар хевирлерниң спорт школазында» ниитизи-биле 254 спортчу өөренип турар. Оларның аразында 38 коляскада, 216 дыңнаары багай спортчулар бар. Коляскада спортчулар колдуунда ча адарынга болгаш пауэрлифтинг спортунда, а дыңнаары багай спортчулар хостуг хүреш, дзюдо, бут бөмбүү, стол теннизинде хаара туттунган.
«Онзагай» спортчуларның аразында Россияның алдарлыг спорт мастери деп атты 2 спортчу, бүгү делегей клазы-биле Россияның спорт мастери деп атты 1 база Россияның спорт мас­тери деп атты 3 спортчу чаалап алган. Спортчу разрядтарны 44 кижиге тывыскан. Школада 254 спортчу-биле 11 тренер ажылдап турар.
«Бо чылдың дургузунда бистиң школавыстың спортчулары 22 медальды чаалап алган, оларның иштинде 5 алдын, 8 мөңгүн, 9 хүлер медаль бар. Тергиин чедиишкиннерлиг спортчуларывыстың аразында 23 харга чедир Россияның бирги чери дээш хостуг хүрешке мөңгүн призер, спорт мастериниң кандидады Юлиан Монгуш, 23 харга чедир Россияның бирги чери дээш хостуг хүрешке мөңгүн призер, спорт мастериниң кандидады, Россия чемпионадының хүлер шаңналының эдилекчизи Байыр Ондар, 23 харга чедир Россияның бирги чери дээш хостуг хүрешке хүлер шаңналдың эдилекчизи, спорт мастериниң кандидады Экер Сат (тренери Е. Дүвендей) база 23 харга чедир Россияның бирги чери дээш хостуг хүрешке хүлер шаңналдың эдилекчизи, спорт мастериниң кандидады Айыс Ондар бар» — деп, ук школаның директору, ССРЭ-ниң алдарлыг спорт мастери Александр Доржу чугаалаан.
Дыка хөй кадык мага-боттуг кижилерниң безин кылып шыдавас чүүлдерин кызыгаарлыг харык-шинек­тиг улус чедип ап чоруурун амыдыралдан көрүп болур. Ындыг болганда, кадыының аайы-биле кызыгаарлыг харык-шинектиг кижилер өскелер-биле бир дең ниитилелдиң кежигүннери-дир деп угаары чугула.

Алена НАН-ХОО.
#кадыыныңаайыбилекызыгаарлыгхарыкшинектигспортчулар #декада #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Туберкулезтан уругларны камгалаңар!
Следующая запись
 ДАЙЖДЕЙСТ: ДЕКАБРЬ  Кажан? Каяа? Чүү?
Меню