Эрткен неделяда орук озал-ондаа удаа-дараа бүрүткеттинген

✅ Эрткен каш хонуктарда республиканың оруктарынга оперативтиг байдал нарын болган. Аңаа чүгле кылын харның чаганы эвес, а орук озал-ондактары база хамааржыр. Машина мунар эргези чок чолаачылар, дошталчак харлыг оруктарга хөлгезин башкарып шыдавайн баар таварылгалар үргүлчү тургустунар. Кышкы оруктар тайгыр болуру чугаажок, ооң кадында чолаачылар автомашиналарының кышкы дугуйларын база солуваан болур. Ооң уламындан 5 кижи амы-тынындан чарылган орук озал-ондаа чоокку хүннерде болганын билир бис.

Кичээнгей чогу-биле кижиниң амы-тынын үскен Чадаана хоорайның 37 харлыг чурттакчызынга хамаарыштыр кеземзе херээн оттурган. 10 шак 35 минута турда, 2018 чылда эзирик машина мунуп чорааш, автомашина башкарар эргезин казыткан хамааты Тойота Ипсум марканың хөлгезинге бир пассажир олуртуп алгаш, чуртунче углай кел чыткан. Р-257 «Енисей» автооруктуң 907 километринге оруктуң удур талалыг дилиндээнче үне халыткаш, Тойота Камри автомашина-биле үскүлешкен.
Орук озал-ондааның түңнелинде ийиги автомашинага чораан 4 пассажир база аар кемдээн. Оларның аразындан мурнуку олутка чораан 30 харлыг пассажир алган кемдээшкиннеринден чок апарган. База бир 30 харлыг пассажир реанимация салбырында чыдар, 21 база 40 харлыг пассажирлер хирургия салбырында, 47 харлыг чолаачыга амбулаторлуг эмчи дузазын көргүскен.
Тойота Ипсум автомашинаның дугуйлары кышкы үеге таарышпас болганын тодараткан. Оон аңгыда пассажирлер камгалал курун ажыглавайн чорааны илерээн. Чолаачыларның кайызы-даа элээр чораан. Амгы үеде истелге ажылдары чоруп турар. Буруулуг чолаачыга хамаарыштыр 5 чыл хосталгазын казыыр шииткелди үндүрүп болур.

Оон аңгыда 19 шак 14 минута Барыын-Хемчик кожууннуң девискээринге ВАЗ 217030 болгаш ВАЗ 21074 автомашиналар үскүлешкен түңнелинде, шупту хамаатылар амы-тынындан чарылган. КАИ албан чериниң оперативтиг бүрүткелинден көөрге, чолаачыларның кайызы-даа машина мунар эргези чок болган.
Ак-Довурак хоорайның 33 харлыг чурттакчызы Лада Приора авмомашинага 2 пассажир-биле «Чадаана – Ак-Довурак» автоорукка барыын талаже углай бар чыткаш, 64 дугаар километрге удур дилиндекче үнгеш, ВАЗ 21074 автомашина-биле үскүлешкен.
Лада Приораның мөчээн чолаачызы эзирик машина мунуп чорааны дээш 3 удаа харыысалгага онаажып турганы илерээн. Эрткен чылын эргези чокта, машина мунгаш база туттурган.

ВАЗ 21074 авмомашинаның мурнуку дугуйлары чайгы хевээр, чолаачызы машина мунар эргези чок болганы илерээн. Шекпээр суурнуң 20 харлыг чурттакчызынга 2020-2021 чылдарда 4 удаа орук дүрүмүн хажытканы дээш харыысалга онаап турганы илерээн. Чолаачыларның ханында алкоголь бар-чогу чүгле паталогоанатомнуг шинчилелдер соонда билдинер.
#орукдүрүмү #каи_тыва #дтп #тыванын_аныяктары
ТР-ниң ИХЯ-ның КАИ албанының медээзи-биле.
КАИ-ниң чуруктары.

Предыдущая запись
Тифлокомментирование открывает незрячим мир искусства
Следующая запись
 Өрт айыылы кижилерге эгиттинмес когаралды чедирер
Меню