Чаа эмчи абмулаториязы удавас ажыттынар

«Кадык камгалалы» национал төлевилел-биле Тывада чаа эмчи абмулаториязын туткан. Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузунда эмчи амбулаториязының тудуу доозулган. Удавас 1284 кижи чаа эмнелге албан черинге бирги медицина дузазын ап эгелээр.

Кадык камгалалының бир чугула көргүзүү – көдээ чурттакчыларга эмчи дузазын көргүзерде эки байдалдарны тургузарында. Федералдыг программа ачызында, 1963 чылда туткан эрги оран-саваның орнунда чаа тудуг туттунган.

Ханаларын бедик шынарлыг тудуг ыяштары-биле тудуп үндүрген, чырыкты киирип, амгы үениң одалга системазын кошкан. Төлевилелде бадылааны езугаар, чаа амбулаторияны чогуур эмнелге дериг-херекселдери, эт-сеп база оргтехника-биле четчелээр, дүрген харылзаалыг интернет четкизинге кожар.

Бо чоокку хүннерде 361 уругну, 923 улуг кижилерни, ниитизи-биле муң ажыг кижини көдээ эмнелге албан чери хүлээп эгелээр. Педиатр эмчи, үш эмчи сестразы, акушер эмчи база аштакчы аңаа ажылдаар.

«Кадык камгалалының бирги звенозун эде чаартыры» федералдыг программадан эмчи амбулаториязының объектизин тударынга ниитизи-биле 9 551,50 муң рубльди тускайлаан.

2022 чылда эмчи дузазының шынарын экижидер ажылдар уламчылаар: Кызыл кожууннуң Баян-Кол, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Узүү биле Хайырыкан суурларга үш эмнелге амбулаториязын тудары планнаттынган.

Чурукту интернеттен алган.

ТуваМедиаГрупп

Предыдущая запись
Делгелгеге «бүдүү шеверлерни» илереткен
Следующая запись
Представители 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме
Меню