БАЖЫҢ ИШТИН ХАЛДАВЫР ЧОК БОЛДУРАРЫ

Коронавирус аарыының үезинде бажың иштин шын арыглап-аштаары – аарывазының база бир кол магадылалы.
Бажың иштин хүннүң-не агаарладыр. Соңгаларның көзенектерин эртенниң-не бажың ишти сырыннап турар кылдыр ажыдар.
Дезинфекция кылыр бетинде, шупту чүвени чодуп, аштап кааптарга эки. Чүге дээрге дезинфекция эки ханылавайн, хирниң кырынга чыдып бээр, кылган ажылыңар түңнел чок болур.
Кезээде дээп турар черлерни хүнде 2-3-даа катап чодар. Ол дээрге эжиктер, шкафтар тудазы, стол, сандайлар кыры, кезээде холдан салбас телефонуңар, компьютерниң базар таналдары, арыгланыр өрээлде херекселдер дээш оон-даа өске.
Дезинфекция кылырда, албан аар өртектиг чүүлдер дилеп, садып турбайн, хлорну (белизна) ажыглаңар. 1 литр чылыг сугга 100 мл белизна эзилдирии шупту микробтарны узуткаар. Хлор дээртип болбас черлерни чаңгыс удаа ажыглаар спирттиг пөс-биле чодар.
#СтопКоронавирус #Тыва #Дети #Здоровье #Сылдысчыгаш_солун #СолунСылдысчыгаш

Предыдущая запись
«Социал хөмүр» төлевилелдиң киржикчилериниң бирээзи
Следующая запись
Хөй уругларлыг аваның бодалы
Меню