Баштайгы таварылга бүрүткеттинген

Бо чылын кижиниң саргыга ызыртыр баштайгы таварылгазы март 10-да Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайга бүрүткеттинген. 2023 чылдың эгезинден тура үш хамааты саргыга ызырткан дээш эмнелге черлеринге кээп чораан. Тываның Кадык камгалал яамызы бо чылдың февраль эгезинде 12774,12 муң рубльге саргы энцефалидинге удур 30260 түүгү сыкыртыр эмни садып алган. Эрткен чылдан 15 500 түүгү вакцина база артып калган.

Саргы энцефалидинге удур тарылганы чыл дургузунда чорудуп турар. Тарыткан соонда, ийи неделяның дургузунда бойдусче үнерин сүмелевейн турар. Тарылганың долу курузун 1–2 катап чапсарлаашкынның соонда айда үш удаа чорудар, 12 ай болганда, үшкү тарылганың соонда ону доозулган деп санаар. Ооң соонда үш чыл эртерге-ле, тарылганы катаптаар. 4 хардан тура чурттакчы чонга тарылганы салып эгелээри көрдүнген.

Тываның Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, саргы энцефалидинге удур вакцинаны дараазында адрестерде эм садыгларындан садып ап болур: Лопсанчап кудумчузу, 15-те «Мир здоровья”, (телефону — 8 (394-22) 6-41-43), Калинин кудумчузу, 8-те «ФЭУ» эм садыглары. Сыкыртыр эмниң (вакцинаның) өртээ – 468 рубль дээрзин Кадык камгалал яамызы немей тодарадып турар.

Тыва Республиканың 18 административтиг девискээриниң 13-үнде: Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Тере-Хөл, Чөөн-Хемчик кожууннарда болгаш Кызыл хоорайда саргы энцефалидиниң айыылы улуг.

#шын

Предыдущая запись
Молодые парламентарии Республики Тыва провели первую Выставку «Молодые ученые – будущее России»
Следующая запись
Открытие буддийского монастыря можно будет посмотреть из любой точки, где есть интернет
Меню