10 регионнарны эртер аян-чорукчу

Орус географтыг ниитилелдиң 175 чылдаан оюнга тураскаадып “Сибирьниң алдын дээрбээ” (Сибирьни ажыдаал) регионнар аразының маршрудун ажыткан. Ооң бирги аян-чорукчузу чадаг-терге маршрудундан эгелээн Егор Ковальчук болган. Ол “CTELS/СТЕЛС” чадаг-тергези-биле 10 муң километр орукту Сибирьниң 10 регионнарынга чедип тургаш эртер. Оларның аразында Тыва 8 дугаар регион болуп турар. Ол аян-чоруунуң үезинде Сибирьниң культуразын, төөгүзүн, бойдузун, онзагай черлерин база аъш-чемин таныштырган видеоблогту чорудар. Оон аңгыда аян-чорук үезинде таварышканы онзагай кижилер, болуушкуннар дугайында номну ол бижип турар.

Ооң мурнунда “Чадаг-терге-биле делегейни эргип” төлевилелдиң аныяк аян-чорукчузу 2014 чылдан 2016 чылдарда 54000 километрни эртип тургаш, Африканың соңгу чүгүнден мурнуу чүгүнге чедир экспедицияны кылган.

“Сибирьниң алдын дээрбээ” чадаг-терге аян-чоруу иштии туризмни
сайзырадырынга кол черни ээлээр. Туризмниң чаңчылчаан хевирлеринден аңгыда, Сибирьге чадаг-терге аян-чоруун сайзырадыр аргалыг болур.

“Сибирьни ажыдаал” маршруттуң старды октябрь 4-те Томск хоорайдан эгелээн. Маршруттуң оруу Томск – Новосибирск – Белокуриха – Даг-Алтай – Артыбаш – Кату-Ярык – Акташ – Шерегеш – Новокузнецк, Абакан – Шушенское – Кызыл – Иркутск – Улан-Удэ деп, Егорь Ковальчук #Тыванын_аныяктары солуннуң корреспондентизинге дыңнаткан.

Чуруктарны Даян Дансюрюн тырттырган.
#туризм #тыва #золотоекольцосибири #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
Чоннарның эп-сеткил каттыштырылгазының хүнүнге уткуштур
Следующая запись
Старшекурсники физико-математического факультета ТувГУ едут работать в школы Улуг-Хемского района
Меню