Өлүмнү кайда садып турарын дыңнат

Октябрь 19-тан 30-ге чедир «Өлүмнү кайда садып турарын дыңнат» деп акция эгелээр. Ук акцияның бир хевири болур семинар өөредиглерни эки турачы студент волонтерларга эрттирип эгелээн. ТР-ниң талазы-биле Иштики херектер яамызының наркотиктиг бүдүмелдер саарылгазын контрольдаар эргелелиниң бирги кичээлинге Кызылдың транспорт техникумунуң волонтерлары киришкеннер.
— Волонтерлар агымы-биле кады ажылдажылга эки түңнелдерни көргүзүп турар. Республикада наркомания аныяксып турар. Элээди назылыг уруглар наркотиктиң хоразын чедир билбезинден ону шенеп эгелээр чоруктар хөй болуп турар. Ынчангаш эки турачы волонтерлар наркотиктиң кижиге кайы хире хоралыын үе-черге эш-өөрүнге тайылбырлап, сагындырар ажылдарны чорудуп турар. Кажан уруглар ол дугайын боду ышкаш үе чергезинден дыңнаарга, улуг кижилер чугаалаанындан эки шиңгээдип алыр. Наркотиктиг бүдүмелдерже сундулавазын баш бурунгаар сагындырып, ооң хоразын уругларга билиндирери эң кедилиг арга – деп, ТР-де Иштики херектер яамызының наркотиктиг бүдүмелдер саарылгазын контрольдаар эргелелиниң кол специализи Сайзана Намдак чугаалаан.
Семинар үезинде волонтерлар наркотиктиң кижиге кайы хире хоралыын видеороликтерден хөйнү билип алганнар. Оон аңгыда аңаа хамаарыштыр хоойлу хажытканда, кандыг кеземче херектери оттуруп, каш чылга хосталгазын казыдып болурун болгаш наркоманияны, наркотиктиг бүдүмелдер саарарын элээдилер аразынга болдурбазы-биле кандыг хемчеглер ап болурунуң дугайында өөредиглерни дыңнааннар.
Бо чылдың 9 айларында наркотиктиг бүдүмелдерге хамаарышкан 607 херек үүлгедиишкини отурттунган. Долузу-биле 280 муң грамм хоруглуг бүдүмелди хавырган. Ооң иштинде 31 назы четпээннер кеземче херээнге онаашкан, 25-и наркотиктиг бүдүмелди хоойлуга чөрүштүр шыгжап чорааны дээш, 6-зы ону садып-саарганы дээш. Наркотиктер садып-саарарынга каразыттырганы дээш 9 айлар дургузунда 50 назы четпээннер дежурный кезекче кирген, 27-зи школачылар, 10-у студентилер, 13-ү кайда-даа хаара туттунмаан уруглар болуп турар.

#молодежьпротивнаркотиков #тыванын_аныяктары_свлдысчыгаш_солуннар

Предыдущая запись
9-ку кнопка
Следующая запись
Башкылар хөй аараан
Меню