Республиканың 1 дугаар эмнелгези ачы-дузаны чедирген

Бо хүннерде Россияның аңгы-аңгы булуңнарының чону Луганск болгаш Донецкиниң амыр-тайбың чурттакчы чонунга дээш, янзы-бүрү акцияларны организастап турар. Украин националисчилерниң эжелеп алгаш турганы дыка хөй суурларны, тускай шериг операция үезинде, Россияның шериглери хостап алган. Ынчалза-даа тускай шериг операциязының ажылы доозулбаан, ам-даа үргүлчүлеп турар. Дыка хөй чуртталга бажыңнары, коммуналдыг инфраструктуралар бузулган, садыглар ажылдавайн турар.

Тываның эриг баарлыг чону берге байдалда хамаатыларга гуманитарлыг дузаны чорудуп турар. Организациялар бот-тускайлаң материалдыг дузаны чыып, чорудуп эгелээни өөрүнчүг.
Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң ажылдакчылары ук акцияга киржип, «Чаңгыс демниг Россия» партиязының Кызыл хоорайда штавынга далган, чигир, үс, кофе, конфета, балыктан болгаш эъттен кылган консервалар дээш өске-даа ниитизи-биле 1,5 тонна аъш-чем аймаан эккелген. «Чаңгыс демниг Россия» партиязы бараанны аайлааш, сөөртүп чедирерин аазаан.

#шын

Предыдущая запись
Кижилерге ажылчын олуттарны тургузар
Следующая запись
Блогера, который вел разбор боевых действий российской армии на спецоперации, задержали
Меню