РЧ: эки турачының демдеглелинден

Хостуг хүрешке Россия чемпионадынга киржип, ооң база бир кезээ болганымны таныштырайн.

Чемпионатка белеткел хүннеринде делегацияларны эки турачыларга үлеп каан турган. Меңээ Кемерово облазының төлээлери таварышкан. Делегация-биле ужуражырының бетинде хүнде тускай хепти алдывыс. Мен ону кедип алгаш, төрелдеримге көргүзүп, суурда акымга «адааргаттым». Ол аажок чарашсынган.

Мөгелер болгаш тренерлерни уткуур хүнде, эртенгиниң 6 шакта, аэропортка турдувус. Аалчыларны хүлүмзүрүг-биле, чылыг, аяс хүнде уткуп алдывыс. Ооң соонда оларны эдертип алгаш, аалчылар бажыңнарынга чедирген бис.

Кемерово облазындан мөгелер аалчылар бажыңнарынга турумчуп алгаш, кайы-бир черге чемненип алырын дилээн. Бис оларны «Восторг» кафезинче апардывыс. Ооң соонда хүннерде оларның-биле «силер» деп чугаалажырывыска, хууда езу-биле чугааже шилчиирин дилээннер. Соонда билип кээримге, мээң үежилерим болду.

Июнь 23-26 хүннеринде өске бүгү эки турачылар ышкаш спортчуларны аалчылар бажыңындан «Субедейге» чедирип турдум. Кежээ дедир апаар. Бир эвес кандыг-бир айтырыг тургустунуп келзе, дораан шиитпирлеп турган. Чемпионаттың сөөлгү хүнүнде спортчуларның тренери-биле ажык чугаалаштывыс. Ол база төөгү факультединге өөренип турган болду. Чүгле Кемеровонуң университединге. Оон аңгыда 40 чыл ажыг тренер кылдыр ажылдап чоруурун сонуургатты. Бот-боттарывыска бо каш хүннерде кызымаккай ажылывыс дээш четтиргенивисти илереттивис. А спортчулар Тываже катап база кээрин аазадылар. Чүгле эш-хуузунда кылдыр. Эки турачыларның ажылын бедик үнеледилер – 1000/10 демдекке.

Бо каш хонуктар дургузунда чаа-чаа эш-өөрнү тып, улуг масштабтыг хемчеглерге ажылдаар деңнеп четпес арга-дуржулганы алдым. Эң-не кол чүве – Россия чемпионадын караам-биле көргеним болур.
Аныяктарга боттарының хостуг үезин чүгле бодунга эвес, а ниитилелге база ажыктыг кылдыр эрттирерин күзээр-дир мен.

Радмила Кара-Монгуш.

#МолодежьТувы #ЧемпионатРоссии

Предыдущая запись
Аныяктар байырлалы уламчылап турар
Следующая запись
Эртемге сундулуг сургуул
Меню