Бичии чашка чагыг-сүме

Күзел-соруу хостуг-шөлээн,
Күштүг, чоргаар чурттаар дээштиң,
Билиг сүрүп кызып чоруур
Биче чашка чагыг, сүме.

Дээрниң адаа, черниң кыры
Делгем, хостуг өртемчейде
Улуг, мерген, чаагай, чырык
Угаанныглар дыка көвей.

Оглу, кызы салгакчыга,
Олар ышкаш, ынактар хөй,
Кажан шагда чарылбайн,
Кады чурттап чоруксааң кээр…

Владимир Ильичини,
Пушкинни, Горькийни —
Өлбес, мөңге чырыткылар —
Өөредилге номнары дээр.

Эртинени черден казар,
Эртемнерни номдан тывар.
Узуп ижер суг дег, херек
Угаан, билиг далайы — ном!

© С.А. Сарыг-оол

Предыдущая запись
«Земский» башкы
Следующая запись
Ыраккы Мөңгүн-Тайгада аныяк башкы
Меню