Юнармейжилерниң оюну эрткен

«Авангард» өөредилге-методиктиг төптүң девискээринге «Юнармейжилер шериг раллизинде» деп шериг-тактиктиг оюннар эрткен.

Ону «АрМИ-2022» бүгү делегейниң Армейжи оюннарының иштинде республиканың өөредилге албан черлериниң аныяк армейжилериниң ортузунга организастаан.
Аңаа 56 киржикчи дайынчы чыскаалга киржип, от белеткелин көргүзүп, моондактар дилиндээн ажып эрткеш, төрээн чуртунуң төөгүзүнге хамаарышкан айтырыгларга харыылааннар. А маргылдааның төнчүзүнде солдат кашаны юнармейжилер чооглаан.
«Юнармейжилер оюннарының» байырлыг ажыдыышкынының үезинде Украинада тускай шериг операциязында киржип турар шериг албан-хаакчыларын деткиири-биле, Z база V деп демдектерлиг 55-ки даг-адыгжы бригадазының, шериг полициязының төп округунуң, ТР-де ДОСААФ организациязының болгаш Кызыл хоорайның мотоклувунуң автомашиналары колонна кылдыр чыскаалып алгаш эрткен.
Юнармейжи оюннарның тиилекчилерин саадатпайн илереткен. Бирги черни Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунуң № 2 школазы ээлээн. Ийиги черде Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан ортумак школазы болган. Үшкү черни Кызыл хоорайның № 18 школазы алган. Оон аңгыда юнармейжи оюннарга Кызылдың № 5 гимназиязы, Элегес-Аксының школазы, Кызылдың № 3 школазы, №17 школазы база ыраккы Каа-Хемде № 2 школаның өөреникчилери идепкейлиг киришкен.
Шупту тиилекчилерге дипломнарны, медальдарны база «Юнармияның» Кол штавындан өртектиг белектерни тывыскан. А идепкейлиг командаларны Тываның Өөредилге яамызының хүндүлел бижиктери-биле шаңнаан. Ол ышкаш киржикчи бүрүзүнге болгаш командаларның удуртукчуларынга «Юнармияның» Кол штавындан тураскаалдыг белектерни тывыскан.

✅«Юнармейжи шылгарал» шаңнал бар

«Юнармейжи шылгарал» — бүгү Россияның патриотчу шимчээшкининиң дээди шаңналы. Ону 2018 чылда тургускан. «Юнармейжи шылгарал» хөрек демдээ-биле республиканың школаларындан 4 аныяк армейжилерни шаңнаан. А 2021-2022 өөредилге чылында ук хөрек демдээниң эдилекчилериниң санынче Улуг-Хем кожуунда Шагаан-Арыг № 1 школазының армейжизи Менди Шогжап, Кызыл хоорайның Хомушку Чүргүй-оол аттыг № 16 лицейниң аныяк армейжилери Аюш Бапыжай база Айда-Сай Белек-оол, Мугур-Аксы ортумак школазындан Нордуп Данзы, Межегей ортумак школазындан Намзырай Куулар, Кызылдың № 5 гимназиязындан Алина Куксина, Маадыр Ондар база чаа-Хөл ортумак школазындан Лилия Намчалмаа немешкен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Маадыр-биле ужурашкан
Следующая запись
Минобороны РФ рассказало о героизме военнослужащего Субутая Кара-Сала
Меню