Владислав Ховалыг: Тыва эки турачы ада-өгбелеривиске мөгейбишаан, амгы үеде эки турачы чаңгыс чер-чурттугларывыска чоргаарланыр бис

Тыва эки турачыларга төөгүлүг сактыышкын болгаш алдар хүнүн таварыштыр байырлыг чыскаал бөгүн Кызыл хоорайга болуп эрткен. Ада-чурттуң Улуг дайынынга маадырлыг чоруун көргүскен тыва эки турачыларның тураскаалының чанынга шериг албан хаакчылар, юнармейжилер болгаш кадет класстарның өөреникчилери, тыва эки турачыларның салгалдары болгаш республиканың удуртукчулары чыглып келген.

Митингиниң эгезинде Кызыл гарнизонунуң начальнигиниң хүлээлгезин түр күүседип турар майор Азат Фатхутдинов Тиилелгениң тугун үндүрерин чарлаан. Ол үеде Тываның кадет корпузунуң 11-ги клазының кадеттери тукту байырлыг байдалга көдүрүп алгаш, чыскаалдың мурну-биле чараштыр марштаан.

Чыскаалдың мурнунче хүндүлүг аалчыларны чалаан соонда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан: — Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, хоочуннар, локалдыг дайыннарның болгаш тускай шериг операциязының киржикчилери, юнармейжилер! Бөгүн тыва эки турачыларның төөгүлүг алдар болгаш сактыышкын хүнүн демдеглеп турар бис. 77 чыл бурунгаар сентябрь 1-ниң хүнүнде Кызылдан тыва эки турачылар фронтуже аъттаныпкан. Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс эрес-дидим чоруун көргүскен. Оларның маадырлыг чоруун тыва чон утпаан. Оларның ады-биле хоорай-суурларның кудумчуларын адаан, тыва эки турачыларның дугайында хөй-хөй номнар бижиттинген.

Донбасстың чурттакчы чонунга дузалажыр дээш, амгы үениң нацистеринге удур тыва эки турачыларның салгалдары ам база чоруп турар. Бо үеде шериг албан хаакчылар болгаш тыва эки турачылар маадырлыы-биле ада-чуртун камгалап турарлар. Тыва оолдарга чурттуң удуртулгазындан болгаш Камгалал яамызындан тывыскан хөй-хөй шаңналдар ооң херечизи. Тыва чон Россияның Маадыры Мерген Донгакка чоргаарланыр. Тыва эки турачы ада-өгбелеривиске мөгейбишаан, амгы үеде эки турачы чаңгыс чер-чурттугларывыска чоргаарланыр бис. Ол аныяк-өскенге үлегер-чижек болуру чугаажок. Чаңгыс чер-чурттугларывыска деткимчени ам-даа көргүзер бис. Бистерге сентябрь 1 дээрге чүгле төөгүнү сактыры эвес, а амгы үе-биле харылзаалыг. Боттарывыстың күш-ажылчы амыдыралывыс-биле тыва эки турачы ада-өгбелеривиске төлептиг болур ужурлуг бис.

Ооң соонда Камгалал яамызының болгаш ТР-ниң күрүне шаңналдарын тывыскан. «Эрес-дидим чорук дээш» медальды тускай шериг операциязының киржикчизи, эки турачы Андрей Кудрявцевке тывыскан. Камгалал яамызының «Шериг албанында 5 чыл» медалын тускай шериг операциязының киржикчизи Батый-Хаан Ар-Сарыгга тывыскан.
Ол ышкаш ТР-ниң Чазак Даргазының Өөрүп четтириишкин бижиктери-биле айыыл-халапка таварышканнарны камгалаан эрес-дидим оолдарны шаңнаан. Оларның аразында Кызылдың № 1 школазының өөреникчизи Темир Ооржак, Алтайның күрүне университединиң студентизи Денис Ооржак, Кызыл-Мажалык ортумак школазының өөреникчилери Дангырак Кужугет, Байкара Хомушку, Эдиски Кандан, Сарыг-Септе агротехникумнуң студентизи Тамерлан Ооржак бар.

Айдың Шивидек, Тывада «Юнармия» хөй-ниити организациязының удуртукчузу: — Ада-чурттуң Улуг дайынының фашистиг Германияга удур дайынынче тыва эки турачыларны 1943 чылдың сентябрь 1-де Кызыл хоорайдан үдээн. Бо төөгүлүг хүннү юнармейжилер сактып, тыва эки турачы ада-өгбелериниң изи-биле төрээн черинге бараан болурунга белен. Ынчангаш федералдыг болгаш республика чергелиг шериг албан хаакчылары-биле кады юнармейжилер сактыышкын хүнүнүң чыскаалында киржип келген. Ол ышкаш Тываның кадеттер корпузунуң эки өөредилгелиг, сагылга-чурумнуг кадеттери Тиилелгениң тугун көдүрген. Тыва эки турачыларга алдар-сактыышкын хүнүнге киржири аныяк-чалыы армейжилерге улуг чоргаарал.

Оон аңгыда байырлыг чыскаал үезинде «Тыва эки турачыларның салгалдары» хөй-ниити организациязының мурнундан Елена Ховалыг чыылганнарга байыр чедиргеш, тыва эки турачыларның салгалы Алексей Конгар чаңгыс чер-чурттугларывыстың маадырлыг чоруунуң дугайында номну үндүргенин дыңнаткан.
Байырлыг чыскаал тыва эки турачыларның тураскаалынга чечектер салганы-биле доозулган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
Чуруктарны мария СААЯ тырттырган.

Предыдущая запись
Жители Тувы могут принять участие в акции «Диктант Победы»
Следующая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 01.09.2022г.
Меню