«Тиилелгениң чагаазы» акция Тывада

Тываның эки турачылары «Тиилелгениң чагаазы» акцияда киржип турар. «Тиилелгениң волонтерлары» шимчээшкинниң республикада удуртукчузу Азиана Увангурнуң дыңнатканы-биле алырга, аныяктар ук акцияда идепкейлиг киржип эгелээн. Акцияның түңнелин май 9-туң соонда үндүрер.

«Аныяк-өскен чагааларда өгбелерге өөрүп четтиргенин илередеп, оларга ам-даа узун назынны, кадыкшылды күзеп туралар. «Тиилелгениң чагаазы» апрель айда-ла эгелей берген. Ында школачылар, сургуулдар, студентилер идепкейлиг киржип туралар. Ол ышкаш акцияга онлайн база киржип болур. Чагааны бижээш, чурукка тырттырып алгаш, социал четкилерге #письмапобеды#скажиспасиболично #волонтерыпобеды деп хештегтер-биле салыр. Чагааларны бир дайын киржикчизинге тураскаадып азы ат-сып биживейн, ниити кылдыр бижип болур» — деп, Азиана Увангур «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизинге таныштырган.

«Амгы үеде бис, тыва эки турачыларның салгакчылары, оларның эрес-дидим чоруун утпайн, сактып чоруур бис. Кызыл хоорайның төп кудумчуларының бирээзин «Тыва эки турачылары» кудумчузу кылдыр адаан. Мээң кырган-ачам Таржа Тонгак Хорун-оолович база эки турачы кижи. Ол 1921 чылда Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык суурунга төрүттүнген. Дайын мурнунда-ла ол организатор Аревэ кежигүнүнге кирип, аныяктар-биле сырый харылзаалыг ажылдап турган. Ооң күш-ажылчы намдары «Аревэ шыны» солунунга корреспондент кылдыр эгелээн. Ол үеннии-биле алырга, бедик билиглиг кижи турган.
Ол областың партийжи школазын, дээди партия школазының журналистика факультедин дооскан. 1940 чылдарда Тес-Хем кожууннуң күүсекчи комитединиң бирги секретары турган. 1943 чылда дайынче эки турачы кылдыр чоруткаш, 1945 чылда ээп келген. Дайын соонда төрээн Тывазынга ээп чанып келгеш, мээң кырган-ачам Т. Таржаа «Тываның аныяктары» солунга килдис эргелекчизи кылдыр ажылдаан, 1964 чылдан эгелээш, радиодамчыдылгазынга редактор, 1968 чылдан тура радио-телевидение дамчыдылгазынга кол редактор бооп ажылдап чораан. 1969 чылда Тыва АССР-ниң күрүне архивиниң даргазы кылдыр соңгуткан. 1944 чылда Украинаның Деражно суурун хостажып тургаш балыглаткан. Ол үеде Грузин АССР-ниң Гори хоорайынга госпитальга эмнеткен. Кажан тыва эки турачыларны чандырып турда, ооң документилери 4-кү Украин фронтузунга арткан, а боду госпитальга чыткан. Ол үеде ону маадырлыы-биле өлген деп санааш, аал-чуртунче бижикти чоруткан. Кырган- ачам госпитальга эмнеткен соонда, Украинаны, Беларуссияны, Латвияны хосташкан. Латвияны хостажып тургаш, ийи дугаар база балыглаткан. Ынчан «Эрес-дидим чоруу дээш» деп медаль-биле шаңнаткан. Ол дайынның төнчүзүнге четкеш, 1945 чылда, тыва эки турачыларның адак соонда, төрээн Тывазынче ээп чанып келген.

Меңээ кырган-ачамның дугайында дыка хөй солун чүүлдерни чугаалап берген. Мен кырган-ачамга ооң эрес-дидим чоруу дээш чоргаарланыр мен. Мээң кырган- ачам тыва эки турачы болганы дээш өөрүүр мен» — деп, Кызылдың № 9 гимназияның өөреникчизи Сенгел Сарыглар тыва эки турачы кырган-ачазынга чагаазында бижээн.
Алена НАН-ХОО.
#9мая #день_Победы #Победа_Тыва #Письмо_Победы #Письмо_Победы_Тыва #Волонтеры_Победы_Тыва #акция #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Тыва радионуң үндезилеттингени база Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында
Следующая запись
«Звезда – Кызыл» деп чаа радиостанцияның ажыдыышкыны
Меню