Сталинград тулчуушкуну: 200 дүн-хүн дургузунда уламчылаан

Бо хүн Россияда Дайынчы алдар хүнү – 1943 чылда Сталинград тулчуушкунунга совет шериглер немец-фашистерни чылча шапкан.
Сталинград тулчуушкуну – Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде база бир улуг тулчуушкуннуң бирээзи. Ол 1942 чылдың июль 17-де эгелээш, 1943 чылдың февраль 2-ге четкен. Дон болгаш Волга хемнерниң кыдыынга, оон улаштыр Сталинградка 200 дүн-хүн дургузунда кадыг-дошкун демисел уламчылаан. Тулчуушкун 100 муң дөрбелчин километр девискээрге ийи таладан 2,1 сая шеригни хаара туткан.
«Сталинград тулчуушкунун демдеглеп турар хүнде Сосновка школазының 1, 3, 4 классчы бичии санитарлары Арина, Анна, Алена-биле ужураштым. Шоваа, чараш бичии уругларның хептерин безин чаңгыс аай даараан» — деп, «Движение первых» организацияның Тывада удуртукчузу Эртине Куулар бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Шагаа хээзи
Следующая запись
Собровцы поведали кадетам об особенностях своей службы
Меню