Росгвардияның сылдызы

Чуртувустуң иштинде айыыл чок чорук дээш, чоннуң тайбыңы дээш чайның изии, кыштың соогу дивейн, чалданыш чок ажылдап чоруур дайынчылар бистиң аравыста кайы көвей. Каракка көзүлбес ажыл дүне­даа, хүндүс­даа кидин түлүк. Эгиннерде сылдыс чайнаан, Тываның аңгы­аңгы булуңнарындан укталып үнген ниитилелдиң камгалакчыларының бирээзи — Тимур Монгуш.
1986 чылда Чөөн­Хемчик кожууннуң Хайыракан сумузунга ажылчын өг­бүлеге база бир аас­кежик немешкен, ынчан аныяк ада­ие үшкү оглунуң эктин келир үеде сылдыстар каастап чоруур деп бодавааннар­даа ийик. Чылдар эрткен. Монгуштарның ортун оглу Тимур — Росгвардияның Тывада эргелелиниң ведомстводан дашкаар хайгаарал килдизиниң офицери.
КҮЗЕЛИНГЕ ШЫНЧЫ БОЛУРУ Тимур Олегович Кызылдың дугаары 5 гимназиязын үлегерлиг өөреникчи диртип, 2003 чылда дооскан. Ол школачы тургаш­ла, идепкейжи, эки өөреникчилерниң мурнуку одуруунга чораан. Үлегерлиг оолдуң кижизидилгезинге улуг үлүг­хуузун киирген улус ада­иези болбайн канчаар. Олар эмчи шугумунда эвээш эвес чылдарның дургузунда ажылдап чоруурлар. «Оглувус чаш турда, өзүп келгеш, кым
болур сен деп айтырыг салырга, милиционер болур мен дээр турган кижи. Бистиң төрел­аймаавыста шагдаалап чоруур кижи­даа чок, хөй­ле кезии эмчилер бис. Ортун оглувустуң бичиизинден тура, күзели бүткен деп болур» — деп, кол маадырывыстың авазы бистиң­биле үлешти.
ИДЕПКЕЙЖИ СУРГУУЛЧУ Полицияның биче лейтенантызы 10­гу классты дооскаш­ла, КЦО «Аныякка» милиция талазынче угланган немелде кичээлдерге барып, шилип алган угланыышкынының практиктиг кезээн эрттирип, кудумчуга корум­чурум тудар шагдаалар­биле катай ээлчеглеп турган үеде, ооң шагдаа болуксаан күзели улам күштелген. Школа соонда Иркутск хоорайның эрге­хоойлу академиязын 2011 чылда чедиишкинниг дооскаш, төрээн Тывазынче быжыг билигни бадыткаан дипломун алгаш, ээп чанып келген. Студент чылдарында
чаа­чаа солун чүүлдерни өөренип ап, ылаңгыя башкыларының практиктиг кичээлдерин онза кичээнгей­биле дыңнаар турган. Өөредилгеден аңгыда Иркутск хоорайның идепкейжи тыва сургуулдарының аразынга чораанын Тимур Монгуш эштери­биле ам­даа сактып чугаалажырлар.
ХОВАР АЖЫЛЧЫН Росгвардияның ведомстводан дашкаар хайгаарал килдизиниң биче лейтенантызы Тимур Олегович шериг албанхүлээлгезин Дагестан болгаш Армения республикаларынга взвод командири чедир атка чедип, үре­түңнелдиг күүсеткен. Дараазында бистиң маадырывыс баштайгы ажылчын ба зымнарын Кызылдың Чер бол гаш өнчү­хөреңги хамаарылгаларының талазы­биле департаментизинге юристеп эге лээн. Удуртукчулары аныяк специалистиң ажылынга бердингенин үнелеп көргеш, улаштыр росреестрниң юридиктиг болгаш кадрлар харыылаар килдизи
Чуртувустуң иштинде айыыл чок чорук дээш, чоннуң тайбыңы дээш чайның изии, кыштың соогу дивейн, чалданыш чок ажылдап чоруур дайынчылар бистиң аравыста кайы көвей. Каракка көзүлбес ажыл дүне­даа, хүндүс­даа кидин түлүк. Эгиннерде сылдыс чайнаан, Тываның аңгы­аңгы булуңнарындан укталып үнген ниитилелдиң камгалакчыларының бирээзи — Тимур Монгуш.
ниң даргазы кылдыр бүзүреп депшиткен. «Кандыг­даа ажыл нарын­берге­даа болза, ажылдаары меңээ солун болгаш эки турган, ынчалза­даа чажымдан күзелим мени черле салбаан» — деп, кол маадырывыс бис тиңбиле үлешти.
БҮЗҮРЕЛДИГ ДАЯНЫКЧЫ Росгвардияже баштай полицейжи­чолаачы болуп ажылдап кирген. Аныяк дайынчының кандыг­даа даалга бээрге, үезинде болгаш мерген­дүрген кыла кааптарын командирлери удаваанда онзалап эскерип эгелээн. Ийи чылдың дургузунда кудумчуга корум­чурум тудуп, хайгааралда турар объектилерни үргүлчү кадарары Тимурнуң эгезинде кол ажылы ол турган. Чоорту тускай документилер­биле холбашкан нарын даалгалар Тимурга дыынмас болу берген. Ротаның командири Александр Сат харыысалгалыг ажылдакчыны деткип, анаа чамдыкта даянып турар апарган. Ынчангаш амгы үеде кол
Чодураа ОНДАР, оВо-нуң референтизи
маадырывыстың идегелдиг чалгынында бүдүн взвод бар апарган. Бодунуң эгин кожа ажылдап чоруур эштери­биле чаа­чаа чүүлдерни үлежип, эрге­хоойлу шугумунда ажылдап келген аныяк­өскенге бодунуң билир чүүлүн айтып берип чоруур черле онзагай кижи. Чедиишкининерниң чажы ды чүдел деп айтырыг га Тимур Монгуш мынчаар харыылады: «Мээң чедиишкиним — мээң чоок улузумнуң деткимчези. Бис тиң өг­бүлевиске үргүлчү тайбың турары — мээң быжыг чөлеңгиижим, ынак эжимниң болгаш чаптанчыг оглум, кызымның ачы­хавыяазы. Бир эвес өг­бүледе байдал багай болза, кижи ажылынга 100 хуу бердинип шыдавас болгай» — деп хүлүмзүрбү шаан чугаалады. Полицияның биче лейтенантызы келир үеде ам­даа ажылынга бердинип, бодунуң салган сорулгаларын чедип, бедиктерже депшиир дээрзи чигзиниг чок.
Чодураа ОНДАР, оВо-нуң референтизи
#патриотизм #тыванын_аныяктары #тываэресдидимчоруктундевискээри #молодойспециалист
Предыдущая запись
«Мы – «ЗА» безопасные дороги Тувы!»
Следующая запись
Марттың сези келди, авай
Меню