Республиканыӊ аът чарыжыныӊ 29-ку сезонунуӊ ажыдыышкыны

«Аът – көшкүн амыдыралыг тыва чоннуӊ эӊ-не кол хөлгези.
Аът – эр кижиниӊ омаа, ооӊ хей-аъды, чоргааралы, ынаныштыг эжи.
Аъттыӊ чүгүрүүн, күштүүн, аваангырын, угаангырын тоолдуӊ кол маадыры-биле чергелештир мактап көргүскен.

Аът – эӊ-не эрестиг, эн-не чараш, эӊ-не буянныг, эӊ-не кашпагай амытан.
Аъттыг арат – Тыва Республиканыӊ сүлде демдээ»
❗Республиканыӊ Аът чарыжыныӊ 29 дугаар сезонунуӊ ажыдыышкыны 2022 чылдыӊ апрель 23-те Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Бора-Булакка болур.

Аът чарыжыныӊ программазы-биле алырга, 6 аӊгы салыг 39 шаӊналдыг.

1. 10 км херии черге челер, чыраалаар аныяк малдар чарыжыныӊ 1- 5 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 8:00 шакта эгелээр)
2. 4 хире харлыг малдарныӊ 15 км херии черге кара-маӊ чарыжыныӊ 1- 8 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 9:00 шакта эгелээр)
3. 4 хардан өрү назылыг чыраа малдарныӊ 15 км херии черге чарыжыныӊ 1- 5 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 10:00 шакта эгелээр)
4. 4 хардан өрү назылыг челер малдарныӊ 15 км херии черге чарыжыныӊ 1- 5 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 11:00 шакта эгелээр)
5. 4 хардан өрү назылыг малдарныӊ 30 км херии черге кара-маӊ чарыжыныӊ 1- 8 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 12:00 шакта эгелээр)
6. Уксаалыг тыва малдарныӊ 30 км херии черге кара-маӊ чарыжыныӊ 1- 8 дугаар черлери шаӊналдыг. (салыг 13:00 шакта эгелээр)

Маргылдаага кожуун, сумуларныӊ чылгычылары, арат-фермер ажыл-агыйлары, көдээ кооперативтер болгаш республикада аът спортун сайзырадырынга үлүг-хуузун киирип чоруур хуу кижилер киржир.

Чарышка кириштирер малдыӊ паспорт документизин көргүзери чугула.
Киржикчилер чугула камгаладылга документилериниӊ бодун, тускай спортчу хевин маргылдааныӊ негелдези ёзугаар четчелээр.

Бир-ле чүүлү чедишпес болза, комиссия маргылдаага киржирин чөпшээревейн баар.

Чарышка киржир малды мунар кылдыр 18 хар четпээн кижини шилип алган таварылгада, ооӊ ада-иезиниӊ чөпшээрели, малдыӊ ээзиниӊ билдириишкини херек.

Уксаалыг тыва малдарныӊ ээлери, чарыштыӊ киржикчилериниӊ бүрүткели апрель15-22 хүннеринде болур. Харылзажыр телефону: 2-94-84. «Хүреш» стадиону. Дадывыры 1000 рубль.

Маргылдаага чүгле баш удур бүрүткедип алган спортчулар киржир. Хүнү-биле бүрүткедип болбас дээрзин Республиканыӊ Аът спортунуӊ федерациязы дыӊнадып турар.

ШЫН

Предыдущая запись
«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай своё»
Следующая запись
Компании Тувы приглашают принять участие в проекте «Сделано в России»
Меню