Мөңге алдар!

Олар бисти чүк-чүк черге бүзээлеп кээп,
Олар бистен чүс-чүс катап хөй-даа болза,
Оран-чуртуң кызыгаарын камнап арткан,
Орлан-эрес солдат сеңээ — мөңге алдар!

Октуг-боолуг дайызыннар чалалга чок,
Оптуг-кажар, чазый-чилби моорлап келди.
Октаан даш дег кырывыста хөме келди,
Окта-ла бо, ону кым-даа манаваан боор.

Ышсыг кузум тайбың черниң ээзи болуп,
Ыы-сыы, човуур арнывысты чоорту солуп,
Ыыт-шимээн халактарны дыңнаар дээштиң
Ыржым дүннү кезек када уттупкан бис.

Эрес-дидим оглун, кызын чуртувус чыып,
Эртен даарта дайын-чааже үдеп кагды.
Эглип кээр бис, манаңар! — деп олар биске,
Эң-не эргим, даңгырактыг сөзүн берди.

Сүбедейниң түмен шерии турган ышкаш,
Сүзүглели чер-дээр уктуг тыва-ла чон.
Амырга-моос сагындырар фашист хейниң,
Амы-тынын үзер дээштиң халдап кирди.

Кара өлүм, кел-ле чыдыр! Дезиңер! — дээш,
Карак-кулаа кайнаар углаан, ыңай болду.
Хөөмей дыңнааш угаан-куду чанар чыгыы,
Хөөредиг чок, тыва солдат оларга — бук.

Совет солдат — орус, калмык, казах, алтай,
Соңгу чүктен саха, эвен, чукча-даа бар.
Даглыг Кавказ оолдары — грузин, черкес,
Далай эрии Балтикадан кымны чок дээр.

Чайның изии эриннерни кургадыр чип,
Чаңгыс пак суг үлешкештиң, аскын чайып,
Кыштың соогу ажыңнадыр хаарып кээрге,
Кызыл тугун холдарындан салбайн чорду.

Аштап-суксап, доңуп-дожап, түреп чорааш,
Артап болбас тулааларга дүжүп чорааш,
Бичии-бичии базымнардан тиилеп үнген,
Бистиң солдат бергелерге чаннып сынмаан.

Өртең-хуюк хоорайларны хостаар дээштиң,
Өртек-түң чок кызыл тынын берип чораан.
Черниң чексээ, дайызынны чылча баскан,
Черим-чуртум маадырынга мөгеер мен!

Амырга-моос фашистерниң когун үскен,
Амыр-тайбың арыг дээрни чаалап берген,
Амы-тынын аткаар каггаш, тиилеп үнген,
Авыралдыг солдат сеңээ — мөңге алдар!

Аржаан Ооржак

Предыдущая запись
Бии-Хем кожууннуң Хадың сумузу – «Элээр чоруктуң девискээри» төлевилелдиң киржикчилери
Следующая запись
⚡Мы — последнее поколение, которое сможет лично поздравить Ветеранов с Днём Победы
Меню