ДАЙЖДЕЙСТ: ДЕКАБРЬ  Кажан? Каяа? Чүү?

✅ Юнармейжилер «Авангард» төптү ажыдар
Декабрь 9-туң хүнүнде Рес­публиканың бот-идепкейжи аныяктар төвүнүң баазазынга «Авангард» төптү ажыдар. Аңаа 14-16 харлыг школачы оолдарга эге шериг белеткели кичээлдерин эрттирер. Республиканың кожууннарындан аныяк оолдарга 5 хонук дургузунда шериг-патриотчу кижизидилгени чорудар. Төпте юнармейжилерниң удуур-чыдар орун-дөжээ база аштаныр-чемненир столоваязы белен. Ол ышкаш ында «партизанчы суурну» база шериг техниказын белеткээн.

✅ «Буянныг чоруктуң кичээлдери» эртер
Декабрь 1-ден 5 хүннеринге чедир «Тываның буянныг чүректери» аныяк­тар шимчээшкининиң активчилери школачыларга онлайн болгаш офлайн хевирге «Буянныг чоруктуң кичээлдерин» эрттирер. Акция үезинде активчилер буянныг ажыл-херектер дугайында таныштырбышаан, чаа кежигүннерни аныяктар шимчээшкининче хүлээп алыр.

✅ Ат-сураглыг кижилер-биле ужуражылгалар
Россияның школачылар шимчээшкини декабрь айда «Класс­ка ужуражылгалар» Бүгү-россия чергелиг төлевилелди амыдыралга боттандырар. Тываның ат-сураглыг кижилери-биле школачылар ужуражып, сонуургаан айтырыгларын салыр. Аныяк-өскенге үлегер-чижектиг кижилер республиканың девискээринде эвээш эвес.

✅ Чоргаарал хайныгар
«Тиилелгениң волонтержулары» хөй-ниити организациязы декабрь айда Тиилелгениң эки турачылары шуулганга киржир.
Милена Ким – ук организацияның идепкейжизи. «Мен «Тиилелгениң волонтерлары» деп Бүгү-россия чергелиг хөй-ниити шимчээшкининиң кежигүнү мен. 2019 чылдың март айда «Послы Победы» деп мөөрейни чарлаан. Меңээ Тываның мурнундан Тиилелгениң элчини кылдыр май 9-туң чыскаалынга киржир аас-кежик таварышкан. Сагыш-сеткилимниң хайныгыышкынын илередир арга чок, ынчалза-даа мындыг маадырлыг чуртта чурттап чоруурум дээш база мээң үе-чергемниң салгалдары хоочуннар-биле ужуражып, оларның чуртталгазынга бичии-даа болза, өөрүшкүлүг үелерни бээри меңээ чоргааранчыг болган.
Меңээ төрээн Тывамны мындыг улуг онзагай болуушкунга төлээлеп чедери канчаар-даа аажок чоргааранчыг» — деп, ол «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан даш­каар корреспондентизинге чугаалаан.

✅ Аныяк маадырлар аравыста хөй
Декабрь 9-туң хүнүнде «Аныяк гвардия» хөй-ниити организациязы Тываның аныяк маадырларынга шаңналдарны тыпсыр.

✅Тергиин эки турачыларны шилиир
Декабрь 23-түң хүнүнде «Мээң найысылалым» аныяк­тарның хөй-ниити организациязы Кызыл хоорайның «Эң тергиин эки турачызы» база «Тергиин НКО болгаш Кызыл хоорайның эң тергиин аныяктарның хөй-ниити организациязы» мөөрейни түңнээр. Аңаа активчи аныяктарны, волонтерларны шаңнап-мактаар.

Алена НАН-ХОО белеткээн.
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
 Кадыының аайы-биле кызыгаарлыг харык-шинектиг-даа болза, чедиишкиннери хөй
Следующая запись
 Хаак спорту Тывага ам-даа сайзыраар
Меню