Айдың Шивидек: «Төрээн чуртунга бараан болуру» — анаа-ла сөстер эвес!

#тыванын_аныяктары_патриотчу_чорук

Тывада юнармейжилерниң удуртукчузу Айдың Шивидек шериг чуртталганың дугайында аныяк-өскенге тайылбырлаан.

«Төрээн чуртунга бараан болуру» — анаа-ла сөстер эвес! Ол – улуг ажыл, шыдамыккай чорук болгаш бергелерни ажып эртери.
Ооң мурнунда Тиилелгениң байырлыг чыскаалынга белеткенип, марштап турганымны сактып тур мен. Холдар, буттар дүвүрээзинден сула салдынып турган. Чылдыр эртерге, хөй-хөй белеткелдерни эрткеш, Тиилелгениң парадынга чаңгыс аай чараштыр марштап эрткен бис. Ону монолитке, чаңгыс эпке, дөмейлээр мен. Бистиң чүректеривис чаңгыс аай ритмге соп турган. Ийе, өөредилге чылдарында бис чаңгыс өг-бүле апарган бис. Чамдыкта чүректеривис безин чаңгыс аай аяннажылгалыг соп турган чадавас.
Баштайгы курстарга өөренип тургаш, доозарын четтикпейн манаар турдум. Ынчалза-даа хенертен ол үениң мыяа бо келгенин эскерип каап болур. Ынчангаш ол солун үелер кажан-даа эглип келбези угааныңга сиңнигер.

Бир эвес шериг талазы-биле дээди өөредилге черинче дужаап кирер болзуңза, ийе, сээң эгиннериңге погоннар чайыннаар. Сээң мурнуңда чыскаалдар, кичээлдер эгелээр. Ол дээрге көңгүс өске амыдырал апаар. Ынчан школачы эштериңни, башкыларыңны сактыр сен. Кижи бүрүзүнүң чуртталгазынга аас-кежиктиг хүннер турарын күзээр-дир мен» — деп, ол бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Украина гарантирует нейтральный, внеблоковый статус безъядерной страны
Следующая запись
Национальный интерес: почему в странах Европы раскритиковали позицию политиков по санкциям против России
Меню