Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 78 чылынга тураскааткан хемчеглер планы

Тывага Май 9-туң байырлал хүннеринде патриотчу акциялар, темалыг концерттер база маадырларга турскааткан театржыткан көргүзүглер, Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуннары-биле ужуражылгалар, мемориалдар болгаш тураскаалдыг черлер чаагайжыдылгазы, спортчу, культура-массалыг база онлайн-хемчеглер болуп эртер.
Бо чылын «Өлүм чок полк» чаңчылчаан чыскаалды өске хевирлер-биле эрттирер: күзелдиг кижилер боттарының маадырларының чуруктарын телевидениеге, хоорайның экраннарынга, медиафасадтарга, сайте moypolk сайтыларга база өске-даа курлавырларга көргүзер Moypolk.ru сайтыга салып болур. Ол ышкаш фронтучу өгбелериниң чуруктарын автомобильдер азы идик-хепке чыпшырып ап болур.

Майның 6-да
13.00 – ойнаарактар театрының Н.К. Паустовскийниң рассказы-биле «Носорог доос-караның ужуралдары» деп шиизи;
16.00 – Кызылдың Аныяктар сесерлиинге «Час, ынакшыл, Тиилелге» деп литературлуг-хөгжүм кежээзи;

Майның 6 база 7-де – Кызыл хоорайның «Субедей» спорт комплекизинге спортчу (хостуг) хүрешке эр мөгелер аразынга «Азия төвү» бүгү-российжи маргылдаалар.

Майның 7-де
15.00 – Орус культура төвүнге «Өндүр ол чылдарга мөгейиг…» концерт.

Майның 8-те
11.00 – Тиилелге шөлүнге, 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 78 чылынга тураскааткан байырлыг митинг;
11.30 – «Кызыл-Кош» мемориалга база Тыва эки турачылар тураскаалынга чечектер салыр езулал;
14.00 – В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 78 чылынга тураскааткан байырлыг хурал.

Майның 9-та
9.45 – Чазак бажыңының баарында күрүне туктарын көдүрер езулал;
10.00 – Арат шөлүнге Ада-чурттуң улуг дайынынга Тиилелгениң 78 чылынга тураскааткан шериг чыскаал;
10.00 – Арат шөлүнге регионнуң турисчи курлавырының дугайында материалдар үлээн поп-арт столдар, «Тыва инкогнито» суй-белектер продукциязын таныштырары;
10.00 — 17.00 – Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге «Шупту чүүлдү ниити тиилелге дээш» деп темалыг экскурсия;
13.00 – Кызыл хоорайда В.Биче-оол аттыг «Хүреш» стадионунга республиканың хүреш маргылдаазы ;
16.00 – «Эне-Сай» культура бажыңынга «Тиилелгениң бо хүнү!» байырлал концерти;
18.00 – В.Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга «Дуруяалар» деп шии;
20.00 – Тиилелге шөлүнге «Сактыышкынның оду» акция;

Майның 9-тан 15-ке чедир
— А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага «Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтем» номнар делгелгези;
Тываның муниципалитеттеринге «Хоочуннуң бажыңының мурнунга парад» республика акциязы;
Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуннарының бажыңының чанынга концерт база театржыткан байыр чедириишкини;
Тиилелге шөлүнге база республиканың муниципалитеттеринге «Тиилелгениң херелдери» акция;

Майның 9-ка чедир
— Чурттакчылыг чердерде ажык шөлдерге «Тиилелгениң вальзы» акция, шериг-төөгү делгелгелери база интерактивтиг шөлдер;
— Тываның кинозалдарынга Ада-чурттуң улуг дайынының киржикчилери — легендарлыг совет спортчулар дугайында «Дайынның Маадырлары – спорттуң Маадырлары» кинотөлевилел.

Майның 10-да
Май 10-14-те – Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге Х.Н. Чүргүй-оолдуң 105 харлаанынга «Маадырлар кылдыр төрүттүнмес, маадырлар апаар…» деп темага лекция;
Майның 10-га чедир – А.С. Пушкин аттыг Национал библиотекага «Утпас бис. Кадагалап чор бис. Үнелээр бис» деп номнар-иллюстрация делгелгези.

Майның 18-те
«Авангард» шериг-патриотчу кижизидилге төвүнге юнармейжи болгаш кадет класстар аразынга «Тиилелгеге деңнежиңер!» деп II республиканың шериг-спортчу маргылдаалары.

Майның 19-та
Кызылдың төөгүлүг тураскаалдар чанынга, республиканың ортумак болгаш дээди өөредилге черлериниң сургуулдары болгаш студентилериниң «Тиилелгеже орук» деп төөгүнү көргүскен оюн-көргүзүү.

Майның 20-де
11.00 — В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының чанынга бирги тыва эки турачы танкычыларны 1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң улуг дайынынче үдээнин төөгүге үндезилеп көргүзери.

Майның 26-га чедир
Р.Д. Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школа-интернадынга Тыва Республиканың шериг албанныгларының болгаш эки турачыларының уругларының аразынга «аас-кежиктиг бийир» чуруктар конкурузу;

Онлайн- хевирде хемчеглер

Майның 5-те
09.00 – «Дайын-чааның ажыг сактыышкыны», «Өлүм чок ном полгу» электроннуг презентация;
Майның 7-де
майның 7-8-те – «Кырган-ачага чагаа», «Уран чүүлдүң камгалакчылары», «Чурукчу», «Чоннуң маадырлары маадырлар-дыр» өг-бүле төөгүзү» патриотчу чурагайлыг кичээл;
Майның 8-те
09.00 – Сталинград тулчуушкунунга немец-фашисчи дайзынны совет шериглерниң чылча шапканының 80 чылынга тураскааткан «Бажың, каът база девискээр дээш» деп темага виртуалдыг делгелге;

Майның 9-та
Онлайн Өлүм чок полк (Moypolk.ru).
10.00 – «Чаңгыс чер чурттугларывыстың алдаржаан маадырлыг чоруктары» интернет-делгелге, Ада-чурттуң улуг дайынынга Тываның киржилгезиниң дугайында барымдаалыг хроника бижилгелери, дайын киржикчилери болгаш хоочуннар, тылдың ажыл-ишчилериниң дугайында информация;
13.00 –К. Симоновтуң чогаалдарынга «Лаа» деп шииниң онлайн көргүзүү;
Майның 9-ка чедир
–Тываның Националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң база Орус культура төвүнүң соцчеткилеринге (ВКонтакте, Одноклассники, албан езунуң сайтылары) «Частың үнү» акция;
#ЯПомогаюВетерану бүгү-российжи флэшмоб.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
 Жителей Тувы приглашают принять участие в новых форматах акции «Бессмертный полк»
Следующая запись
В Национальном парке Тувы состоится «Вальс Победы»
Меню