Үлегерлиг ава

Тана Сарыглар — 3 оолдуг ава, хөй-ниитижи, спортчу база идепкейжи аныяк кижи. Ол ожук дажы ышкаш үш оглун төлептиг кижилер кылдыр кижизидип, оларның амыдырал-чуртталгазынга быжыг дөстү тургузуп бээр дээш кызып чоруур. Оолдарының улуу Баазаң-Очур 10-гу класста өөренип турар. Ол эки өөредилгелиг, сагылга-чурумнуг аныяк кижи кылдыр өзүп орар. Республиканың болгаш кожууннуң хостуг хүрешке каш дакпыр чемпиону, Сибирь болгаш Россия чергелиг өске-даа маргылдааларга шаңналдыг черлерни ээлеп эгелээн. Ийиги оглу Чамыян 7-ги класста өөренип турар. Ортун оглу шыдыраага сундулуг болган. Чамыян сан-бодал угланыышкынныг эртемнерни сонуургаар. А хеймери, Доржу, садик барып турар. Авашкылар хостуг үезинде хаактаар, чайгы үеде спортчу оюннарга киржир.

«Чуртталгада эң-не аас-кежиктиг үелерим дээрге үш дакпыр ава болганым-дыр. Кижиниң чуртталгазында ажы-төлүнге ынакшылы кол черни ээлеп турар деп бодаар мен» — деп, ол чугаалаан.

Тана Сарыглар күш-ажылчы оруун башкы ажылындан эгелээн. Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазын дооскаш, Кызылдың күрүне университединче кирип алган. Төрээн школазынга кезек чылдар ишти ажылдааш, үндүрүг инспекциязынче шилчээн. Ынчалдыр-ла Томскунуң күрүне университединиң юридиктиг факультедин дооскаш, шүүгү органнарынче ажылдап кирген. Амгы үеде Тана Сарыгларның ажылдап чоруур коллективи республикада шүүгү албан черлериниң аразында тергиин ажылдыг, хөй-ниитижи кылдыр санаттынып турар. Бирги черден дүшпейн турарында суд даргазының дузалакчызы кылдыр ажылдап чоруур тана сарыгларның үлүг-хуузу эвээш эвес.
Ук кожууннуң суду сөөлгү дөрт чыл дургузунда республиканың судтарының аразында 4 чыл улаштыр тергиин ажыл-ижи-биле тиилекчи болуп келгениниң база бир чылдагааны — судтуң ажылдакчылары «Вестник суда» деп солунну чырыкче үндүрүп турары.

«Солуннуң материалдарын судтуң ажылдакчылары шупту демнии-биле чыып белеткээр, а ону Аяна Ооржак чыып, белеткеп, солун кылдыр парлап үндүрүп турар. Ооң-биле чергелештир Барыын-Хемчиктиң район судунуң коллективи хөй-ниити ажылдардан черле чыда калбас. Янзы-бүрү хемчеглерни доктаамал эрттирип турар бис. Чоокта чаа Шагааның хемчеглериниң үезинде кожуун чергелиг «Ширбиишбол» деп маргылдаага идепкейлиг кириштивис. Оон аңгыда ийи чыл болгаш, бир катап болур суд ажылдакчыларының республика чергелиг спартакиадазынга үргүлчү шаңналдыг черлерни ап турдувус. Бистиң коллектививис­те үлегер-чижектиг аныяктар хөй. Оларның аныяк-өскен ортузунга кем-херек үүлгедиишкиннерин болдурбазы-биле профилактиктиг ажылдарны чорудары чаңчыл апарган. Черле ниитизи-биле алыр болза, бистиң судьяларывыс буруудаан кижиге чүгле кеземче онаар эвес, а ол кем-херекти болдурбас дээш дыка хөй ажылдарны кылып турар» — деп, Тана Сарыглар таныштырды.
Барыын-Хемчик кожууннуң шүүгүзү бүгү Россияның парлалга албанының мөөрейинче 72 кожуун шүүгүзүнүң ажыл-чорудулгазының дугайында тускай үндүрүлгени киирген. Ону шүүгү чериниң парлалга секретары Тана Сарыглар ай санында 2 катап 2018 чылдан бээр чырыкче белеткеп турар. А эрткен чылын «Вестник суда» солуннуң 24 үндүрүлгези парлаттынган.

Тана Сарыглар тускай үндүрүлгелерде кожуун судунуң ажыл-ижинден медээлерни, интервьюларны, чуруктарны чырыткылаан. Солундан шииткекчилерниң көрген суд херектериниң дугайында медээлерни номчуп болур. Ол ышкаш кожуун судунуң чоруткан хөй-ниити хемчеглери, семинарлар, төгерик столдар, хоойлуда өскерлиишкиннер дээш оон-даа өске солун материалдар хөй.

Ол Барыын-Хемчик кожууннуң болгаш республиканың шүүгү албан черлериниң дугайында шын медээни база чурттакчы чон ортузунга эрге-хоойлуга хамаарышкан чырыдыышкын ажылын шалыпкыны-биле доктаамал чорударын тускай үндүрүлгениң кол сорулгазы болдурган. «Вестник суда» шүүгү албан чериниң солуну Барыын-Хемчикте ырак-узак сумуларның чурттакчы чонунуң база бир номчуур сеткүүлү апарган.
Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#закон_общество

Предыдущая запись
В Туве пройдет региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Следующая запись
364 өг-бүле социал хөмүрнү алыр
Меню