Улуг лейтенант Дүгер Бамба

«Маадырның партазы» деп патриотчу төлевилелге бүгү чурттуң школалары киржип турар. Сентябрь 15-те Кызылдың 2 дугаар школазынга «Маадырның партазының» байырлыг ёзулалы болуп турган.

Ол маадырны улуг лейтенант Дүгер Орланович Бамба дээр. 2001 чылда Кызылдың 2 дугаар школазының 1-ги клазынга өөренип кирген. 9-ку классты доозуп алгаш, Омскунуң эмчи академиязының чанында колледжинче дужаап кирип алган. Эмчи колледжин чедииш­кинниг доозуп алгаш, Рязань хоорайда Агаар-десантыларының дээди гвардейжи команда училищезинге өөренип турган. Шериг мергежилдиң дипломун холга алган. Дүгер Бамбаны ооң соонда 11-ги армейжи корпустуң 79-ку гаврдейжи тускай даг-адыгжы бригадазының разведка взводунуң командири кылдыр томуйлаан. Элээн үе болганда, ол агаар-десант белеткелиниң талазы-биле рота командириниң оралакчызының эрге-дужаалын эдилеп, шериг албанын күүседип турган. Ол бодунуң Ада-чуртун камгалаар деп быжыг даңгырактыг шериг эш-өөрү-биле дөмей, тускай шериг операциязынга киржип турган. Бердинген даалганы күүседип тургаш, маадырлыы-биле амы-тынындан чарылган улуг лейтенант Дүгер Орланович Бамбаны Эрес-дидим чоруктуң ордени-биле шаңнаан.

Маадырлыг чорукту кадыг-бергеге дадыккан, экер-эрес, ёзулуг шиитпирлиг, чүреккир кижилер кылып шыдаар. А улуг лейтенант Дүгер Бамбаны шак ындыг үлегерлиг маадырларның бирээзи дээрзин Кызылдың 2 дугаар школазының башкылары болгаш өөреникчилери эки билир.

Улуг лейтенант Дүгер Орланович Бамбаның эртем-билигни шиңгээдип өөренип чораан школазынга «Маадырның партазын» байырлыг ёзу-биле тургускан.

«Маадырның партазын» тургузар байырлыг ёзулал улус­туң сагыш-сеткилин доюлдуруп келир, өөрүнчүг-даа, муңгаранчыг-даа. Ындыг-даа бол, амыр-тайбың чуртталга дээш демисежири, төрээн чуртун камгалаары белен эвес хүлээлге болгай. Чидириглер турары — чайлаш чок.

«Маадырның партазының» байырлыг ёзулалынга школаның өөреникчилери, башкылары, улуг лейтенант Дүгер Орланович Бамбаның чоок төрелдери, Дээди Хуралдың Аппарадының удуртукчузу Маадыр Успун, Тыва Республиканың Шериг комиссариадының шериг чоруур оолдар белеткээр килдис даргазы, майор Владимир Ондрак, Тывада Юнармия шимчээшкининиң удуртукчузу Айдың Шивидек, «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуң регионалдыг салбырының төлээзи Азият Догдугаш киржип, маадырга мөгейген.
«Ада-чурттуң камгалакчыларын — Маадырларны өзүп олурар салгалдар билир ужурлуг. Төрээн чуртун камгалап, салдынган сорулгазын, даалгазын күүседип тургаш, мөчээн чаңгыс чер чурттугларывысты, оларның маадырлыг чоруун кажанда-даа утпайн, сактып чоруур ужурлуг бис» — деп, «Ада-чурт камгалакчылары» фондунуң регио­налдыг салбырының төлээзи Азият Догдугаш чугаалаан.
Улуг лейтенант Дүгер Орланович Бамбаның дугайында «Маадырның партазында» тодаргай медээлерни бижээн.
Р. Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
В Туве прошел республиканский детский творческий конкурс «Чонар-Даш-2023»
Следующая запись
Орукка оваарымча херек
Меню