Төрээн чуртунуң төлептиг камгалакчылары

Сентябрь айның 21-ден эгелээш кижи бүрүзүнүң кичээнгейин чуртта чарлаттынган долу эвес мобилизацияга хамаарышкан айтырыглар сонуургадып турар. Душтуун үдээн чалыы кыс, адазын манаан бичии оолчук азы өгнүң херээжен ээзи… А шериг албан-хүлээлгезин эрткен эр кижиниң мурнунда чуртун камгалаар деп ыдык­тыг даңгыраа бар.
Тыва Республиканың эр хиндиктиг чону тускай шериг операциязында эрес-дидим чоруун көргүзүп турар.

Бо чылдың сентябрь 21-ден тура, долу эвес мобилизация чарлаттынганын сагындыраал. Камгалал сайыды Сергей Шойгунуң дыңнатканы-биле алырга, 300 муң шериг албан-хүлээлгезин эрткен эр улусту кыйгыртыр. Долу эвес мобилизация­га хамаа­рышкан бүгү-ле айтырыг­ларны 122 дугаар «изиг шугумдан» азы «Объясняем.рф» портал таварыштыр билип ап болур.

Чурттуң камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, долу эвес мобилизация езугаар Чепсектиг күштерниң одуруунда 200 муң ажыг (октябрь айның эгезинде медээ-биле) кижи чыг­лып келген. Олар чурттуң 80 полигонунда болгаш 6 өөредилге төптеринде тускай белеткелди эрткен. Долу эвес мобилизация үезинде билдинип келгени — чурттуң янзы-бүрү булуңнарындан эки тура-биле тускай шериг операциязынга киржир күзелдиг­лер хөй болган. Ол дугайында камгалал сайыды Сергей Шойгу дыңнаткан. «Кижи бүрүзүнүң билдирииш­кинин кичээнгейлиг өөренип көөрү чугула. Бир эвес чөпшээревес хире шыңгыы барымдаалар чок болза, кымга-даа ойталап болбас» — деп, ооң чугаа­зын төп каналдарда бижээн.

Тускай шериг операциязынче кыйгыртканнарның акша-шалыңы шериг албан-хаакчыларынга деңнээн болгаш, федералдыг деңнелде янзы-бүрү чиигелделерни доктааткан. А регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг чаңгыс чер-чурттугларывыс аал-оранында арткан өг-бүлези дээш сагыш човавайн, шериг хүээлгезин эки эртип алырын дайынчыларга чагаан. Ынчангаш амга чедир дайынчыларның өг-бүлелеринге ачы-дуза чедирер ажылды уламчылаан. Ол ышкаш мобилизацияга киришкен эр кижи бүрүзүнге чаңгыс удаа 100 муң рубльди регионнуң бюджединден төлээри көрдүнген.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
«Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш»
солуннарның кол редактору.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Акым адын Чимит-оол дээр
Следующая запись
Тывада уругларның болгаш аныяктарның шимчээшкини
Меню