Күскү ачы-дуза чыылдазы уламчылап турар

«Улусчу фронт. Бүгү чүүлдү тиилелге дээш!» төлевилелдиң чорудуу-биле Тывадан тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларга күскү ачы-дуза чыылдазы уламчылап турар.

Тыва Республикада Федералдыг Казна эргелели, ТР-ниң Медицина палатазы ээлчеглиг ачы-дузазын көргүзүп, тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларның чагыгларын езугаар тускай техниктиг дериг-херекселдерни болгаш эм-таңны “Ада-чурт камгалакчылары” күрүне фондузунда ачы-дуза чыыр пунктуже дамчыткан.

Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбырының кежигүнү Аяс Мөнгениң дыңнадып турары-биле алырга, октябрь төнчүзүнде ачы-дуза чүъгүн чорудар.

– Бир ай бурунгаар Ниити-российжи улусчу фронтунуң база Дээди Хуралдың мурнундан Луганск Улус Республикаже чедип, дайынчы чаңгыс чер-чурттугларывыска ээлчеглиг ачы-дуза чүъгүн чедирген бис. Ынчан олар техниктиг дериг-херекселдерни чагаан турган. Чоокта ужудукчу чок ужар аппараттарга удур херекселди чоруттувус. Бо айның төнчүзүнге чедир шериглеривистиң чагыгларын езугаар чүъктү чыыр бис.

Күс дүшкени-биле дайынчы хөделиишкиннер девискээринде оолдарывыска чылыг идик-хеп херек болуп турар. Ол ышкаш майгыннар, дизельдиг генераторлар база хереглелдиг – деп, депутат чугаалаан.

Тыва Республикада Федералдыг Казна эргелели бо удаада дайынчы «Аюштуң» чагыын езугаар автомобиль рациялары, дүне ажыглаар херексел, рацияларны саткаш, дамчыткан. Казна эргелели – тускай шериг операциязының киржикчилерин деткиир акциялар, ачы-дуза чыылдазының доктаамал киржикчилери.

– Ачы-дуза чедирилгезинге чаңгыс эвес удаа киржип турар бис. Мооң мурнунда дизельдиг генератор, квадрокоптерлер болгаш өске-даа тускай техниктиг дериг-херекселдерни дамчыткан бис. Сөөлгү үеде чүгле тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларның чагыгларын езугаар ажылдап турар бис – деп, эргелелдиң удуртукчузу Солангы Саая дыңнаткан.

ТР-ниң Медицина палатазының баштаар чериниң даргазының оралакчызы Сылдыс Ондар эм-дом аймаан болгаш медицина херекселдерин дамчыткан. Республиканың эмнелгелериниң мурнундан дамчыткан хааржактарда балыгланган дайынчыларга эмнер дамдыладырынга херек катетерлер, балыг шарыыр материалдар, хөй хан чидирген, хан эргилдезин экижидер база доктаадыр, бактерияларга, ижин-баар, гриппке удур болгаш өске-даа эм-таңны дузаламчы кылдыр чыгган.

Күс дүжүп, агаар-бойдус сооп эгелээни-биле шериг албан-хүлээлгелиглерге чылыг идик-хеп, эттээн алгы-кеш, чылыг удуур-шоодайлар, дизельдиг генераторлар дээш оон-даа өске чүүлдер чугула херек. Ол ышкаш техниктиг дериг-херекселдер садары-биле чагыглар хөй болуп турарын Ниити-российжи улусчу фронтунуң Тывада салбыры дыңнаткан.

Тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларга ачы-дуза чыыр пункт дараазында адресте ажылдап турар: Кызыл хоорай, Кызыл партизан кудумчузунда 30 дугаар бажың. Харылзажыр телефон дугаары: 8 (394) 227-70-13

Шончалай ХОВАЛЫГ, авторнуң тырттырган чуруктары

Предыдущая запись
«Добрые Сердца Тувы» помогают семьям военнослужащих подготовиться к зиме
Следующая запись
Барыын-Хемчикте биче хемчээлдиг куш фермазы ажыттынган
Меню